Frisk utvikling Oslo

Case

Frisk utvikling kombinerer fysisk og digital oppfølging av pasientene

Del

Frisk Utvikling spesialisthelsetjeneste har pasienter over hele Norge, noe som betyr at mange må reise lange avstander for å få behandling. Frisk har avtale med 3 av 4 regionale helseforetak, og tilbyr offentlige spesialisthelsetjenester i form av psykologbehandling og rehabilitering, deriblant et rehabiliteringsprogram for helseskadelig overvekt med oppfølging i fem år.

Nå har Frisk Utvikling tatt i bruk digitale hjelpemidler i et pilotprosjekt for å enklere kunne nå ut til pasientene via video og meldinger. Vi har tatt en prat med Pål Skrimstad, fysioterapeut, og Hege-Anita Bakkejord, sykepleier og daglig leder i spesialisthelsetjenesten, for å høre mer om deres erfaringer.

Ønsker å være mer til stede for pasientene

For Frisk Utvikling spesialisthelsetjeneste er det viktig å gi pasientene et best mulig tilbud, noe de kontinuerlig jobber mot. Noe av det pasientene etterspør mest er tettere, individuell oppfølging i periodene de er hjemme. Behandlingstilbudet for helseskadelig overvekt går over 5 år og det har vist seg å være ressurskrevende å tilby pasientene tettere oppfølging enn det de får i dag, forteller Hege-Anita. Pasientene er i ulikt løp i behandlingsprogrammet, samtidig som det stadig kommer nye til. Med oppfølging to til tre ganger i året i et fastsatt løp, er det ikke mye rom for å være tilgjengelig for pasienten utenom disse oppfølgingsoppholdene.

Løsningen ble en kombinasjon av fysisk og digital oppfølging, slik at vi kunne forbedre tjenestene og oppnå best mulig resultat for pasientene våre. Med Visiba Care sitt verktøy kan vi jobbe smartere og mer effektivt, noe som igjen gagner en større gruppe pasienter enn tidligere.

Implementerte på rekordtid

Det startet som et pilotprosjekt med blant annet videosamtaler og nettbasert veiledet selvhjelp, og organisasjonen la en plan for full implementering i løpet av ett år. Men så kom koronakrisen og hverdagen ble snudd på hodet. Et godt samarbeid mellom Visiba Care og Frisk Utvikling bidro til at plattformen ble rullet ut og implementert hos alle behandlere omtrent over natten.

Fleksibilitet er veldig viktig for oss, og Visiba Care har vist seg å være villige til å tilpasse systemet etter våre, og pasientenes, behov. Hos oss står pasienten i fokus, og derfor er det viktig å forenkle oppfølgingsarbeidet og gjøre det mer tilgjengelig for pasienten.

Hege-Anita fremhever viktigheten av å ha en kommunikasjonsplattform som er sikker, fremtidsrettet og fleksibel, og at de valgte Visiba Care fordi de her får tilgang til en bredere funksjonalitet som trengs for å bygge en fullverdig digital helsetjeneste. I tillegg har de mulighet til å integrere de andre e-helseløsningene som de allerede bruker.

Frisk utvikling kombinerer fysisk og digital oppfølging av pasientene

Forenkler hverdagen for behandler og pasient

En del pasienter har vært litt skeptiske til videosamtaler i stedet for fysiske møter, men de har raskt sett at det fungerer vel så bra. Spesielt da koronakrisen førte til at fysiske møter ble umulig, var pasientene glade for at de kunne fortsette oppfølgingen som normalt fra hjemmet. De opplever også at det er enklere når de har en som støtter og backer dem underveis, og synes det er godt å ha noen å «stå i det med». I tillegg er det en stor fordel at de slipper å reise noe sted for å gjennomføre en samtale, og behandlerne blir mer tilgjengelige for dem.

Ved å kunne tilby pasientene tettere oppfølging, i form av videokonsultasjon og jevnlige innsendinger av kartleggingsskjemaer, kan behandlerne også fange opp de som har behov for litt mer oppfølging i perioder. Nå er det enklere å følge opp hver enkelt pasient, samtidig som pasienten også kan kontakte behandleren og få konkrete tilbakemeldinger via meldingsfunksjonen.

Det beste med Visiba Care sin løsning, er at systemet er intuitivt for pasienten og en enkel måte å kommunisere på

Pål er fysioterapeut og jobber med et pilotprosjekt for fedmeopererte pasienter som går opp i vekt. Han ser store fordeler med å bruke meldingsfunksjonen som en kommunikasjonskanal mellom behandler og pasient:

Dette gjør at vi har tett dialog om rehabiliteringsprosessen med pasientene, og at vi kan gjøre små justeringer underveis der vi opplever at deler av behandlingsopplegget ikke fungerer som det skal. Med dette verktøyet på plass er vi overbevist om at vi kan følge opp pasientene våre mye bedre enn vi har klart tidligere, samtidig som vi vil få flere positive utfall, i den forstand at vi vil fange opp flere underveis som kanskje trenger tettere oppfølging.

Bruker hele plattformen

Frisk Utvikling spesialisthelsetjeneste bruker hele spekteret i Visiba Care sin plattform og har gjort seg erfaringer med videokonsultasjoner, gruppesamtaler, meldingsfunksjonen og skjemafunksjonen.

I pilotprosjektet som Pål jobber med starter de med en oppstartsamtale på video mellom fagpersonene og pasientene, der de snakker om hvilke mål pasientene har og hvordan de skal nå disse målene. Pasientene sender inn et spørreskjema hver uke som behandleren går gjennom og gir konkrete tilbakemeldinger til hver enkelt kort tid etter. Behandlerne setter av egen tid hver uke til å svare på meldinger, slik at pasientene slipper å samle opp spørsmål over flere måneder.

Meldingsfunksjonen dekker mye av behovet for kontakt hos pasienten, men behandlerne følger også opp noen pasienter via video når det er behov for det. På kort sikt har de også planer om å integrere appen med et annet digitalt verktøy (Assistert Selvhjelp) som brukes til oppgaver, forelesninger og informasjonsvideoer, forteller Pål.

I andre behandlingsprogram i organisasjonen bruker behandlerne gruppesamtaler via video, f.eks. i rehabilitering av langvarig muskel- og skjelettsmerte.

Overraskende enkel overgang i organisasjonen

Det kan være krevende å starte en prosess med å innføre ny teknologi i en helsebedrift, men Hege-Anita anbefaler alle organisasjoner å se på hvilke muligheter som er og tørre å satse på nye løsninger. Hun mener det er viktig å løsrive seg fra det tradisjonelle løpet, og understreker betydningen av å få med seg de ansatte på endringen. Det krever en stor omstilling av behandlere, som faktisk skal bruke verktøyet. Vi fikk nok litt drahjelp av koronakrisen forteller Hege-Anita.

Prosessen ble kraftig fremskyndet, det ville nok ha tatt år å endre hele organisasjonen såpass mye som vi gjorde på få uker. Og det hadde aldri gått hvis ikke de ansatte, dvs. behandlerne, hadde vært så dyktige til å omstille seg og ta i bruk de nye verktøyene. Videre har vi noen ildsjeler som virkelig har gjort en god jobb med å planlegge og finne ut av hvordan vi skal bruke verktøyet.

Hege-Anita sier digitalisering er utløst av teknologi, men handler mest av alt om organisasjonsutvikling og endringer av arbeidsprosesser. Både behandlere og pasienter erfarer at dette fungerer. Målet fremover er økt kvalitet i pasientbehandlingen, et mer brukervennlig tilbud og sikkerhet for pasienten, samt å bidra til at helsepersonell kan utføre oppgavene bedre og mer effektivt ved å ta i bruk nye teknologiske hjelpemidler – som Visiba Cares plattform for videokonsultasjoner og meldingsdialog med pasienten. Etter kort tid ser hun at det har hatt en positiv effekt for oppfølgingen av pasientene, og nå ønsker hun å utvide bruken av Visiba Cares verktøy til andre behandlingsområder.

Inspirasjon

Relaterte historier