Primærhelsetjeneste

Primærhelsetjenesten har et bredt oppdrag med ansvar for blant annet medisinsk behandling, helseforebyggende arbeid og rehabilitering. Dette innebærer mange mulige kontaktkanaler til pasienten, i mange ulike sammenhenger. Noen ganger kreves det fysiske besøk der helsepersonell har behov for å ta prøver og kjenne på pasienten, mens det andre ganger er nok å møtes digitalt. De to møteformene kan gjerne utfylle hverandre.

På en digital primærhelseklinikk kan helsepersonellet arbeide mer fleksibelt, og ressurser fra ulike helsesentre kan hjelpe hverandre med bemanning. I tillegg kan enda flere pasienter få hjelp av spesialister som er tilknyttet spesifikke klinikker andre steder. Dette gir økt kvalitet på helsetjenesten for pasienten, reduserte kostnader for helsesenteret og et mer likeverdig helsetilbud, uavhengig av geografiske grenser.

Med Visiba Care kan primærhelseklinikkene velge mellom mange forskjellige prosesskart og funksjoner. Før en konsultasjon kan de la pasienten svare på spørsmål om sine problemer og sin sykdomshistorie ved hjelp av dynamiske skjemaer.

Helsepersonell kan møte pasientene via et digitalt drop in-mottak eller ved selv å invitere til en videokonsultasjon, for eksempel ved oppfølgingssamtaler.

Videobesøk gir pasienten mulighet til å kommunisere med helsepersonell på lang avstand, og med flerpartssamtaler er det også mulig å invitere inn flere personer til møtet. Det kan dreie seg om en slektning eller en tolk som er der for pasienten, men det kan også være en lege som inviterer inn en spesialist fra et sykehus. Flerpartssamtaler gjør at helsesenteret har langt bedre forutsetninger for samordning ved for eksempel et planleggingsmøte etter en ulykke.. Pasienten kan da i samme møte snakke med sykehuspersonell som har vært involvert i operasjonen, representanter fra primærhelsetjenesten som har ansvaret for rehabilitering samt en representant fra forsikringsselskapet.

Flere klinikker i primærhelsetjenesten kombinerer tilbudet om videobesøk og chat med asynkrone meldinger, slik at pasienten kan kontakte klinikken når som helst på døgnet. Spørreskjemaer som pasienten fyller ut i forkant av et besøk, kan hjelpe helsepersonellet med å stille bedre forberedt, men det er også mulig å bruke skjemaet for å evaluere i etterkant av besøket. Det er også mulig å eksportere statistikk for å kunne måle og analysere virksomheten.

Mulighetene er mange, men det er greit å begynne i det små og heller justere etter hvert..

Har vi vekket nysgjerrigheten din?

Vil du vite mer om Visiba Care, eller ønsker du å få tips om hvordan du kan komme i gang med å digitalisere virksomheten?

Kontakt oss