Red robin

Verktøy for automatisert triage og anamnese

Red Robin grensesnitt

Hva er Red Robin?

Red Robin er et verktøy for automatisert triage og anamnese som er utviklet for bruk i digifysiske helseprosesser. Ved hjelp av kunstig intelligens veileder Red Robin pasienten til riktig omsorgsnivå og støtter helsepersonellet ved medisinske vurderinger i primærhelsetjenesten. Dette skaper forutsetninger for et mer effektivt og fokusert møte med pasienten.

Red Robin tar hensyn til at et symptom kan danne grunnlag for flere ulike diagnoser, og tilpasser seg ut fra dette. Verktøyet er dermed godt egnet til den kompleksiteten som diagnostisering innen helsevesenet innebærer. Muligheten til å håndtere flere ulike relasjoner mellom symptomer, diagnoser og risikofaktorer kommer av at Red Robin er basert på et sannsynlighetsbasert (bayesiansk) nettverk – en modell for kunstig intelligens som tar utgangspunkt i data og ekspertkunnskap, og som er klargjort for kontinuerlig læring over tid.

Hvorfor Red Robin?

stopwatch illustration

Effektivt

Kan håndtere flere symptomer parallelt og tilpasse oppfølgingsspørsmål etter tidligere svar, slik at man effektiviserer prosessen og sparer tid.

sprouting illustration

Fremtidssikret

Selvlærende og klar til å legge til og håndtere flere relevante datakilder, for eksempel apper og journalsystemer.

bullsey

Treffsikkert

Tar hensyn til all angitt pasientinformasjon samt relasjoner mellom symptomer og tilstand for å oppnå en mer pålitelig diagnose og triagering.

Slik fungerer det

En pasient som kontakter behandleren via en app eller datamaskin blir i første trinn møtt av Red Robin, som i en automatisert chat stiller spørsmål om pasientens sykdomshistorie og problemer. Oppfølgingsspørsmålene er basert på pasientens tidligere svar og tar hensyn til både symptomer (ett eller flere), anamnese og risikofaktorer. Ut fra dialogen beregner Red Robin sannsynligheten for ulike diagnoser og kan i samsvar med behandlerens konfigurasjoner henvise pasienten til riktig behandlingsnivå, helseressurs og møteform.

Informasjonen som samles av Red Robin, sendes til behandleren, slik at vedkommende kan forberede seg til konsultasjonen med pasienten.

Klinikken kan med utgangspunkt i blant annet diagnose og alvorlighetsgrad selv konfigurere hvilke pasienttilfeller som skal ledes til hvilken type ressurs samt hvordan og hvor møtet skal finne sted, f.eks. via videokonsultasjon eller på en fysisk klinikk.

Red Robin kan integreres som en del av prosessen i Visiba Care-plattformen, men det er også mulig å integrere verktøyet som en frittstående del av andre løsninger. I dag er Red Robin tilpasset primærhelsetjenesten. Fremover skal løsningen utvikles for å kunne håndtere andre typer områder, for eksempel spesialisthelsetjenesten, stormottakere og kronisk syke. På lengre sikt, når tilstrekkelig store mengder data er samlet inn og diagnosen er tilstrekkelig validert, er det mulig å henvise pasienten til egenpleie.

Et eksempel

Pasientkontakt støttet av Red Robin

Slik kan det se ut for en pasient som henvender seg til primærhelsetjenesten med et hudproblem.

Trinn 1

Starte en sak

En bruker starter en sak i behandlerens pasientportal.

Trinn 2

Angi person

Brukeren angir om vedkommende søker helsehjelp for seg selv eller er foresatt/verge for noen andre, for eksempel barnet sitt.

red-robin-step-2

Trinn 3

Informasjon om neste trinn

Det vises informasjon om hva som skal skje i de neste trinnene.

red-robin-patient-flow-3

Trinn 4

Angi opplysninger

Brukeren fyller ut alder og kjønn

red-robin-patient-flow-step-4

Trinn 5

Svare på spørsmål

Brukeren angir symptomer og svarer på oppfølgingsspørsmål som er basert på tidligere svar.

red-robin-patient-flow-step-5

Trinn 6

Komplettere med bilder

Det er mulig å laste opp et bilde for å fullføre informasjonen.

red-robin-patient-flow-step-6

Trinn 7

Legge til ytterligere informasjon

Brukeren får mulighet til å legge til mer informasjon.

red-robin-patient-fl

Trinn 8

Evaluering og henvisning

Når alle spørsmål er besvart, kan brukeren vurdere chatten og deretter veiledes til riktig sted.

red-robin-patient-f

Trinn 9

Digital konsultasjon med hudlege

Brukeren treffer en hudlege i en digital konsultasjon.

red-robin-patient-view-

Kvalitet og validering

Red Robin er utviklet i samarbeid med et medisinsk team bestående av praktiserende leger og sykepleiere. Det medisinske innholdet håndteres i henhold til en standardisert prosess for å sikre evidens og kvalitet.

Les mer

Healthcare professionals

Fordeler for pasienten

  • Pasienten kan starte kontakten med helsetjenesten uansett tid og sted.
  • Pasienten henvises direkte til riktig behandlingsnivå, yrkeskategori og kontaktform.
  • Pasientens kunnskap om egen tilstand tas hensyn til i vurderingen
  • Pasienten får høyere kvalitet i møtet med helsetjenesten gjennom en standardisert prosess.
  • Pasientvennlig med lett forståelige og relevante spørsmål som kan besvares i fred og ro.

Fordeler for helsepersonell

  • Helsepersonell møter pasientene de kan og bør behandle.
  • Helsepersonell kan fokusere på sitt egentlige oppdrag på grunn av mindre dokumentasjon.
  • Møtet med pasienten blir mer effektivt og fokusert ved at behandleren får et sammendrag av spørsmål og svar før konsultasjonen.
  • Helsepersonell kan følge opp hvordan og hvorfor konklusjoner er trukket ved foreløpig diagnose og valg av pleienivå i pasientsaken.
female-doctor-

HAR VI VEKKET NYSGJERRIGHETEN DIN?

Kontakt oss hvis du vil vite mer om hvordan Red Robin kan skape verdier i din virksomhet.  

Kontakt oss