Kallelse till årsstämma – Visiba Group AB

Styrelsen i Visiba Group AB, org.nr 556967–9813, kallar härmed aktieägarna i bolaget till årsstämma som kommer att hållas onsdagen den 24 mars 2021 klockan 13:00, på bolagets huvudkontor med adress Krokslätts Fabriker 61,
431 37 Mölndal.

Med anledning av den rådande situationen med COVID-19 ges alla aktieägare möjlighet att förhandsrösta genom poströstning innan stämman. Ett formulär för poströstning har, samma dag som denna kallelse, skickats till alla aktieägare som har meddelat sin mejladress till bolaget.

Det kommer även finnas möjlighet för aktieägarna att följa stämman över videolänk. En kalenderinbjudan med möteslänk till Microsoft Teams har, samma dag som denna kallelse, skickats till alla aktieägare som har meddelat sin mejladress till bolaget.

Om någon aktieägare saknar formulär för poströstning eller möteslänk för årsstämman, kan detta beställas från ludvig.borgvall@visibacare.com.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta på årsstämman har den aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 16 mars 2021 (avstämningsdagen). Det krävs ingen anmälan i förväg för att delta på årsstämman.

Poströster ska, genom anvisat formulär för poströstning tillsammans med eventuell bifogad fullmakt och behörighetsdokumentation, ha kommit bolaget tillhanda senast tisdagen den 23 mars 2021. Röster som mottages senare kommer att bortses från.

Förvaltarregistrerade aktier

Om aktieägaren har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste den, för att ha rätt att delta och rösta (inkl. genom poströstning) på årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Sådan registrering måste ha gjorts senast torsdagen den 18 mars 2021. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och andra handlingar inför årsstämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor (adress ovan) senast från och med onsdagen den 10 mars 2021. Kopior av handlingarna kommer, senast samma dag, att skickas till aktieägare som har meddelat sin mejladress till bolaget, samt i annat fall till aktieägare som begär det och uppger sin mejl- eller postadress. Handlingarna kommer också att läggas fram på stämman.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman.
 2. Val av ordförande på stämman.
 3. Val av protokollförare för stämman.
 4. Val av justeringsman.
 5. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 6. Godkännande av dagordningen.
 7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen.
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och den verkställande direktören.
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.
 13. Val av styrelse.
 14. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 15. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2

Val av ordförande på stämman

Styrelsen föreslår att Lars-Göran Andersson utses till ordförande för stämman.

Punkt 9

Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020.

Punkt 10

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen överförs i ny räkning.

Punkt 11

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och den verkställande direktören

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bevilja styrelsen och bolagets verkställande direktör ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Punkt 12

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Styrelsen föreslår att:

(a)        styrelsens ordförande ska ha rätt till arvode motsvarande två prisbasbelopp;

(b)        varje styrelseledamot, som inte är anställd i bolaget, ska ha rätt till arvode motsvarande ett prisbasbelopp;

(c)        bolagets revisorer ska ha rätt till arvode enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 13

Val av styrelse

Bolagets tre största aktieägare och bolagets grundare föreslår omval av följande styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

 • Lars-Göran Andersson (ledamot)
 • Johan Gustafsson (ledamot)
 • Ann-Charlotte Beckman (ledamot)
 • Niklas Ivarsson (ledamot)
 • Victor Wellenstam (ledamot)
 • Filippa Reinfeldt (ledamot)
 • Andreas Larsson (suppleant)
 • Samuel Sporrenstrand (suppleant)

Bolagets tre största aktieägare och bolagets grundare föreslår även att Klas Gustafsson utses, genom nyval, till styrelseledamot i bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 14

Val av revisorer och revisorssuppleant

Styrelsen föreslår att:

(a)        KPMG AB utses till bolagets revisor med auktoriserade revisorn Lars-Ola Jäxvik som huvudansvarig revisor;

(b)        auktoriserade revisorn Jacob Lindahl utses till personvald revisor; och

(c)        auktoriserade revisorn Daniel Haglund utses till revisorssuppleant,

för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

__________________

Mölndal i februari 2021

Styrelsen för Visiba Group AB