Kallelse till årsstämma – Visiba Group AB

Styrelsen i Visiba Group AB, org.nr 556967-9813, kallar härmed aktieägarna i bolaget till årsstämma som kommer att hållas tisdagen den 28 juni 2022 klockan 09:00, på bolagets huvudkontor med adress Krokslätts Fabriker 61, 431 37 Mölndal.

Det kommer finnas möjlighet för aktieägarna att förhandsrösta genom poströstning innan stämman. Ett formulär för poströstning har, samma dag som denna kallelse, skickats till alla aktieägare som har meddelat sin mejladress till bolaget.

Det kommer även finnas möjlighet för aktieägarna att följa stämman över videolänk. En kalenderinbjudan med möteslänk till Microsoft Teams har, samma dag som denna kallelse, skickats till alla aktieägare som har meddelat sin mejladress till bolaget.

Om någon aktieägare saknar formulär för poströstning eller möteslänk för årsstämman, kan detta beställas från ludvig.borgvall@visibacare.com.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta på årsstämman har den aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 17 juni 2022 (avstämningsdagen). Det krävs ingen anmälan i förväg för att delta på årsstämman.

Poströster ska, genom anvisat formulär för poströstning tillsammans med eventuell bifogad fullmakt och behörighetsdokumentation, ha kommit bolaget tillhanda senast den 27 juni 2022. Röster som mottages senare kommer att bortses från.

Förvaltarregistrerade aktier

Om aktieägaren har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste den, för att ha rätt att delta och rösta (inkl. genom poströstning) på årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Sådan registrering måste ha gjorts senast den 21 juni 2022. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och andra handlingar inför årsstämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor (adress ovan) innan stämman. Kopior av handlingarna kommer även att skickas till alla aktieägare som begär det och uppger sin mejl- eller postadress. Handlingarna kommer också att läggas fram på stämman.

Förslag till dagordning

1.     Öppnande av stämman.

2.     Val av ordförande på stämman.

3.     Val av protokollförare för stämman.

4.     Val av justeringsman.

5.     Upprättande och godkännande av röstlängd.

6.     Godkännande av dagordningen.

7.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

8.     Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen.

9.     Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10.  Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

11.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och den verkställande direktören.

12.  Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.

13.  Val av styrelse.

14.  Val av revisorer och revisorssuppleant.

15.  Stämmans avslutande.

 

Förslag till beslut

Punkt 2

Val av ordförande på stämman

Styrelsen föreslår att Lars-Göran Andersson utses till ordförande för stämman.

Punkt 9

Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021.

Punkt 10

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen överförs i ny räkning.

Punkt 11

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och den verkställande direktören

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bevilja styrelsen och bolagets verkställande direktör ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Punkt 12

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Styrelsen föreslår att:

(a)        styrelsens ordförande ska ha rätt till arvode motsvarande två prisbasbelopp;

(b)        varje styrelseledamot, som inte är anställd i bolaget, ska ha rätt till arvode motsvarande ett prisbasbelopp;

(c)        bolagets revisorer ska ha rätt till arvode enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 13
Val av styrelse

Bolagets två största aktieägare och bolagets grundare föreslår omval av följande styrelseledamöter och -suppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

(a)        Lars-Göran Andersson (ledamot)

(b)        Johan Gustafsson (ledamot)

(c)        Ann-Charlotte Beckman (ledamot)

(d)        Niklas Ivarsson (ledamot)

(e)        Victor Wellenstam (ledamot)

(f)         Klas Gustafsson (ledamot)

(g)        Filippa Reinfeldt (ledamot)

(h)        Andreas Larsson (suppleant)

(i)         Samuel Sporrenstrand (suppleant)

Punkt 14

Val av revisorer och revisorssuppleant

Styrelsen föreslår att:

(a)        KPMG AB utses till bolagets revisor med auktoriserade revisorn Lars-Ola Jäxvik som huvudansvarig revisor;

(b)        auktoriserade revisorn Jacob Lindahl utses till personvald revisor; och

(c)        auktoriserade revisorn Daniel Haglund utses till revisorssuppleant,

för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

__________________

Mölndal i juni 2022

Styrelsen för Visiba Group AB