Människan Primärvård

”Inget om mig utan mig” – reflektioner från Nationella primärvårdskonferensen 2019

Andreas Larsson

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >”Inget om mig utan mig” – reflektioner från Nationella primärvårdskonferensen 2019</span>

Den Nationella Primärvårdskonferensen, som i år anordnades av Västra Götalands-regionen, bjöd på två späckade dagar under början av oktober. Temat “Framtiden är nu” aktualiserades med hjälp av talare från såväl Kanada och Alaska som från Sverige. Marie-Louise Gefvert, primärvårdsdirektör, och Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, stod för välkomnandet och lyfte blicken mot en nära vård, en digitaliserad vård och behovet av ett modigt ledarskap för att ta sig an de möjligheter som vi ska bygga framtiden på.

De enda som inte är nöjda är de som inte börjat ännu

Dagens moderator var Karin Klingenstierna, och konferensens första talare var regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh, som fick inta sin plats i heta stolen för att svara på frågor om vårdgaranti, stafettläkare, journalsystem och resursförsörjning. Hon underströk behovet av nära vård och att den patient som har de största behoven av vård är den som ska få den. Digitaliseringen ser Anna som en förutsättning i övergången till nära vård.

I den efterföljande panelen talades om de hinder som står i vägen, och Ann-Charlotte Järnström, Direktör för Västkom, påpekade att organisatoriska hinder, lagstiftning och dokumentation är hinder som måste rivas och att digitalisering ska vara ett stöd så att medarbetare får vara kreativa och bestämma över sin vardag. Boel Mörck på Sahlgrenska lyfter fram att vården behöver göra patienten till en medaktör genom att bistå med beståndsdelar som gör patienten mer aktiv sin egen vård. Jan Eriksson, programchef för förändringsarbetet omställningen, understryker att det redan händer en hel del. “I det mobila närvårdsteamet är de enda som inte är nöjda de som inte har börjat än”.

Panelen diskuterar vitt och brett om allt från nätläkare till vårdgarantin och är överens om att det är den som har störst behov av vården är den som ska få den. Men det krävs också en kulturförändring i sjukvården “Man kan inte säga “en doktor som inte träffar en patient fysiskt är inte doktor på riktigt“, menar Ann-Sofi Lodin.

Inget om mig utan mig

Citatet kommer från Douglas K Eby som är medicinsk chef för Alaskas sjukvårdssystem, en aktör som kommit långt när det gäller att låta patienter själva ta besluten över sitt tillstånd. “Sjukvården har inte kontroll och kan inte släppa över kontrollen till patienten för de har aldrig haft kontrollen från början”.

Douglas berättelser tar sin utgångspunkt från ett system med integrerad sjukvård med ett flertal aktörer som agerar runt patienten, och som räknar med patienten som en aktiv part i sin egen vård. “När man pratar om att patienten inte är tillmötesgående gentemot sjukvården så har man fel perspektiv. Istället bör man ställa frågan om sjukvården tillmötesgår patientens behov.”

Den modell som man arbetar efter i Alaska lägger inga värderingar i hur man träffar patient, och ger inga ekonomiska incitament för specifika åtgärder. Istället tar man sikte på att hålla patienter så friska som möjligt. Det har bland annat lett till att man har tagit bort alla kontorsplatser, och digitala kanaler står för majoriteten av de möten som genomförs. Hälften av patientinteraktionerna sker via chatt eller text, trettio procent sker via videobesök och tjugo procent sker genom att vårdpersonal och patient befinner sig på samma plats.

Förutom det faktum att man hinner fler patientmöten så har man också valt att knyta specialister till primärvården vilket reducerat besöken till specialistsjukvården med 60%.

Man behöver vara en lärande organisation. Om inte problemen kommer att förändras så behöver du en annan lösning.

Men hur man än vrider och vänder på det så verkar talarna vara överens om en sak: digitalisering är en förutsättning för övergången till nära vård.