Blogg

blogg
12 september 2016
Sverige - bäst på e-Hälsa 2025.jpg

Den svenska visionen för e-hälsa. Är det realistiskt?

Kan Sverige nå målet med att bli bäst på e-hälsa i världen 2025? Är det realistiskt att tro att vi kan uppnå det med tanke på hur långsamt digitaliseringen inom vården går?

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet”. 


Så lyder den svenska visionen för e-hälsa.
Men... Vi hör dagligen rapporter om utmaningar inom den svenska sjukvården. Ett av de problemområden som gör att vården idag lider är det svaga samarbete mellan primärvård, sjukhus och Kommunernas vård och omsorg. De som drabbas hårdast av detta är de multisjuka patienterna som får en vård som inte är koordinerad och där vårdpersonalen saknar en del bilden av patientens situation. I rapporten Effektiv Vård (SOU, 2016) redovisas problematiken kring kommunikationen inom vården och att detta är den största risken för patientskador. Men man ska inte heller glömma att hela Sverige drabbas av de enorma kostnader som tillkommer, både som en följd av felaktig diagnos eller behandling på grund av saknad information, och de stora kostnader som följer när journaler måste hanteras manuellt om den skall flyttas mellan vårdgivare. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström lyfter fram detta samarbete i DNs artikel ”Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa ” (2016) som en avgörande faktor för svensk vård framöver.

Han berättar också att det första steget mot en mer digitaliserad vård är taget med en gemensam vision för Sveriges kommuner och landsting [SKL]. Detta kombineras med ett nytt lagförslag om en läkemedelslista som alla vårdgivare har tillgång till. Dessa två saker skall följas av flera handlingsplaner som skall leda arbetet framöver. Projektet 3R Framtidens vårdinformationsmiljö (3RFV) bedrivs av Stockholm läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne men även kommunerna inom dessa områden är med i projektet. 3RFV arbetar just med frågor inom detta område, med att få vården att hinna ifatt det övriga samhället.

Det förs alltså en mängd diskussioner kring e-hälsa och det första steget kring att sätta upp mål är klart. Vi på Visiba ser på framtiden med stor optimism, men samtidigt är vi oroliga över att dessa mål och planer stannar just där, vid endast diskussioner, och att detta lovande projekt 3RFV blir allt större och i takt med en större komplexitet hamnar i en situation där lösningarna dröjer. Idag vet vi att vi ligger långt efter ett stort antal länder när det kommer till e-hälsa och för att kunna komma ifatt dessa länder krävs snabba beslut som börjar med anpassade ersättningssystem. Nya ersättningssystem som inte blir mer detaljerade, vilket har varit trenden under den senaste tiden, utan ersättningssystem som förstärker den professionella autonomin inom vården. Som beställare av vård bör man lita på utförarna och yrkesutövarna, och ge dem frihet att utföra vård utifrån deras och patientens samtal kring behoven istället för utifrån kontrollsystem och detaljstyrning. Samtidigt som detta genomförs måste diskussionerna kring samverkan inom SKL skyndas på och resultera i en tydlig handlingsplan för hur arbetet skall fortlöpa. Självklart så måste man ha full förståelse för den oerhört komplexa situation som vården står inför, men detta gör handlingskraft än viktigare. Om vi inte snabbt börjar anpassa oss till den teknologi som redan är tillgänglig på marknaden så kommer vi inte bara halka mer och mer efter omvärlden utan vi kommer även behöva lägga en allt större del av statskassan på vård för att kunna bibehålla den goda vård som vi faktiskt har idag.

Vill du kommentera inlägget?

E-postadressen publiceras inte. Vi förbehåller oss rätten att ta bort spam, reklam och stötande kommentarer.
Sverige - bäst på e-Hälsa 2025.jpg
Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666