Blogg

blogg
24 februari 2016
Satsa på videobesök där det gör mest nytta.png

Satsa på videobesök där det gör mest nytta

"Jag upplever att det är få ersättningssystem som uppmuntrar vårdgivare att tänka i nya banor och att ta den tillgängliga tekniken i bruk i sina verksamheter." 

Året var 2013 när vi kläckte idén om att man borde kunna träffa läkaren i videosamtal. Vi tänkte att det borde vara lika naturligt som att videosamtala med sina barnbarn eller att genomföra ett distansmöte med kollegorna, och undrade varför det inte redan fanns. Ungefär tre år senare, och efter hundratals möten med vårdföretagare, läkare, sjuksköterskor, sjukvårdsamordnare, hälsostrateger och politiker, så kan vi konstatera att det är fler som tänker likadant, men vi konstaterar också att de ersättningssystem som påverkar hur sjukvården levereras halkar efter. Samtidigt har vår inblick i sjukvården blivit större och vår syn på hur videosamtal skulle kunna förstärka vårdtjänsterna har förändrats en del från de ursprungliga.

Videobesök för en bättre resurshantering
En av de stora utmaningarna som sjukvården har är att hitta kvalificerad personal, och att använda sina resurser på ett bra sätt. Vårdpersonalen lever i många fall under stor stress och en stor del av dagen läggs på administration och till viss del dubbelarbete i olika system. Läkarbrist är på allas läppar.

Mitt i detta klimat så dyker det upp olika slags satsningar och så kallade pilotprojekt, där man vill börja använda olika former av ny teknik, och erbjuda nya sätt att interagera med vården. Det är något som vi naturligtvis tycker är positivt, och vi medverkar själva i ett antal projekt. Men när det kommer till att, som region och beställare, bidra ekonomiskt för att användning av ny teknik i vården ska öka så är det viktigt att titta på var den nya tekniken gör mest nytta, och hur den kan bidra dels till en förbättrad vård och en effektiv resurshantering.

Att med bidrag och ersättningar styra vad man tycker ska levereras eller inte är ett verktyg som beslutsfattare tar till, och det bidrar till hur man som vårdgivare levererar vård i de olika delarna av landet. Att endast ge ersättning för arbetet som en viss yrkeskategori inom vården gör, i många fall läkare, kan leda till att belastningen på vården blir ännu större än den är i dagsläget. Satsningen riskerar att bli missriktad, vilket leder till att de önskade genombrotten uteblir. Här anser jag att det är viktigt att tänka till, och att inte stänga in sig i ersättningsmodeller som motverkar innovativa lösningar och användning av ny teknik.

Videobesök ur olika perspektiv
När det kommer till videobesök så kan man se det från olika perspektiv. I min roll som kundansvarig så har jag träffat många vårdgivare som skulle vilja använda videobesök snarare som ett förstärkt telefonsamtal och ett komplement än som ett verktyg för att byta ut fysiska besök. Ser man på det på detta sätt så kan man också konstatera vilka yrkesgrupper som skulle ha störst nytta av att använda videosamtal i sitt yrkesutövande, i vilka sammanhang det lämpar sig bäst, och därmed också vart man som region och beställare skulle satsa sina pengar och bidrag. Hittar man en korrekt användning av videosamtal så är jag övertygad om att det kommer att ha en mätbar effekt på sjukvårdspersonalen, och att det ger positiva konsekvenser för resurshanteringen inom sjukvården.

Videobesök som en del av triagen
Naturligtvis finns ett stort antal situationer där videosamtal skulle underlätta för sjukvården, och erbjuda ett mervärde till patienterna. Ett område där användningen av videosamtal borde appliceras, och där det skulle bidra till stora vinster för vården, är som ett komplement för sjuksköterskorna i sin telefonmottagning. Att på ett enkelt sätt koppla upp med patienten i ett videosamtal, för att på det sättet avgöra hur akut ett ärende är, skulle kunna bidra till att ett antal fysiska besök kunde undvikas. Samtidigt kunde patienten visa på ett problem istället för att enbart beskriva det i ord. Detta är annars olika svårt från fall till fall beroende på hur lätt patienten har att uttrycka sig. Bilden skulle förstärka det som sjuksköterskan vanligen endast hör och denne skulle kunna göra en ännu bättre avvägning kring patientens tillstånd för att enklare guida patienten rätt i vårdkedjan, eller ge rekommendationen att stanna hemma och vila några dagar för att se om tillståndet förbättras.

Jag upplever att det är få ersättningssystem som uppmuntrar vårdgivare att tänka i nya banor och att ta den tillgängliga tekniken i bruk i sina verksamheter. Om ett genombrott ska ska kunna ske så tror jag att det krävs en större öppenhet och flexibilitet i ersättningssystemen, och att man ger olika incitament för vårdgivare att testa nya sätt att leverera vård.

Vad tror du?

Vi har frågat 2339 personer om möjligheten att träffa vårdpersonal i ett videobesök. Är du nyfiken på vad de svarade? 

Läs rapporten

Vill du kommentera inlägget?

E-postadressen publiceras inte. Vi förbehåller oss rätten att ta bort spam, reklam och stötande kommentarer.
Satsa på videobesök där det gör mest nytta.png
Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666