Artikel

Det digitala vårdmötet del 2 – med patienten i fokus

Dela

I oktober var det dags för del 2 av Dagens Medicins event Det digitala vårdmötet, två temadagar om utveckling och innovation med patienten i fokus. Patientperspektivet har lyfts vid ett flertal andra event under det gångna året, men stundtals med känslan att vården för patienternas talan snarare än att de involveras på riktigt. Därför var det upplyftande att kunna lyssna på många goda exempel från verkligheten, där patienterna spelat en nyckelroll i utvecklingsarbetet inom vård och omsorg.

Distansmonitorering ger stora värden

Göran Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör i Region Jämtland Härjedalen och en av drivkrafterna bakom E-hälsocentrum, lyfter konkreta exempel där patienterna spelat en aktiv roll i utvecklingen av sin egen vård. Göran lyfter en intressant observation som mycket väl beskriver teknikutveckling inom vården och hur den ändrats över tid. Teknikutvecklingen har gått från att industrin löser hälso- och sjukvårdens behov, till att hälso- och sjukvården samarbetar med näringslivet för att lösa patientens eller invånarens behov. Framtiden beskriver han som att alla dessa tre parter samarbetar nära i utvecklingsprojekt där patienten i högsta grad är delaktig genom hela projektet. Att involvera en produkts eller tjänsts slutanvändare genom hela design- och utvecklingsprocessen ger ett ovärderligt perspektiv som leder till bättre och mer ändamålsenliga och användbara produkter och tjänster.

Ett av utvecklingsprojekten som Göran lyfter är ImagineCare, en distansmonitoreringstjänst för personer med kroniska sjukdomar där patienterna kan utöva egenvård med självmätningar och digitalt stöd. Resultatet? Vården har kommit närmare patienten och avvikelser har kunnat upptäckas i tid, vilket bland annat resulterat i att hjärtinfarkt och stroke har kunnat avledas.

Christer Rosenberg, distriktsläkare och specialist i allmänmedicin, går igenom forskning kring vilka värden och besparingar som finns när man ger multisjuka makten över den egna hälsan och ger dem möjlighet till en mer proaktiv vård med hjälp av hemmonitorering. Han redovisar bl.a. forskning som presenterats i the Lancet som visar att distansmonitororering av hjärtsvikt inneburit 64 % färre återinskrivningar, 53 % minskad mortalitetsrisk och minskade kostnader med 5 000 dollar per patient och år. Majoriteten av patienterna som använde hemmonitorering kände sig dessutom tryggare och upplevde ökad livskvalitet. Värden kanske inte lika lätt kan översättas till siffror, men som är nog så viktiga.

Beteendedesign – för verkligt patientfokus

Sofia Svanteson och Jenny Christensson från Elsa science pratade om beteendedesign som en nyckel till bättre hälsa och större engagemang. Att förändra beteenden och vanor är svårt både att uppnå och upprätthålla. En proaktiv tjänst som ska bidra till ett hälsosammare liv hos användaren kräver dessutom en dubbel beteendeförändring; dels ska tjänsten börja användas, dels ska tjänsten uppmuntra patienten att göra vissa förändringar i sin livsstil. När man designar och bygger en sådan tjänst är det därför av yttersta vikt att det görs på rätt sätt, med patientens behov i fokus.

Hos Elsa science verkar man ha lyckats med just detta. Elsa är en app som hjälper personer med reumatoid artrit att hålla koll på hur levnadsvanor och behandling påverkar deras hälsa. Elsas Chief Patient Officer Jenny är själv kroniker och en tidig kritiker av tjänsten, och leder nu arbetet med att se till att patientperspektivet får den plats i produktutvecklingen som krävs. Genom daglig kontakt och tätt samarbete med patienter och faktiska användare av appen säkerställs att de skapar en produkt som patienterna inte bara har nytta av, utan som de faktiskt vill använda.

Inspiration från andra branscher

Skatteverkets strateg Anders Stridh talade redan på del 1 av det digitala vårdmötet, och nu var han tillbaka för att inspirera och fortsätta prata om hur vården kan lära från andra branscher. Han poängterade vikten av att röra sig bort från inifrånperspektivet, där man utgår från den egna verksamheten medan andra ses som passiva stakeholders som cirkulerar i periferin. Istället måste slutanvändaren vara i centrum, och vi måste ställa frågor och lyssna för att förstå vad de vill ha och blanda in dem i själva utvecklingsprocessen. Andra stakeholders som är delaktiga i användarresan kan mycket väl ha lika stor påverkan på hur användaren använder produkten som vi har, och detta kan mycket väl innebära att vi behöver anpassa oss efter detta för att göra patientens upplevelse den bästa möjliga.

Utgå från patienten

Alla människor har en berättelse. Det är utgångspunkten i Levande bibliotek, en verksamhet som presenterades av Annmagreth Kvarnefors, Henrik Ånfors och Patrik Blomqvist och som alla inledde sina föredrag med att berätta om sina egna personliga berättelser kring att leva med kroniska sjukdomar. Levande bibliotek består avgår ett femtiotal personer med olika erfarenheter av hälso- och sjukvård, antingen som patienter eller anhöriga, som helt enkelt ”lånas ut” till olika utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvård. Genom att delta i t.ex. projekt, utvecklingsarbete eller workshops kan deltagarna bidra med sina personliga perspektiv och erfarenheter – något som ger helt nya förutsättningar att skapa något som ger verkligt värde för användarna.

Det är viktigt att komma ihåg att vården och andra som jobbar med utveckling inom hälso- och sjukvård varken bör eller kan föra patienternas talan. De behöver fråga patienterna vad de faktiskt behöver, vad de saknar och vad de drivs av. Ofta tror vi att vi vet vad andra vill ha – en vårdgivare kanske förutsätter att en patient helst vill prata med en specialist, medan hen ännu hellre skulle vilja få kontakt med en människa som befinner sig i samma situation som kan ge tips och råd om vardagen, som vet hur det är att leva med en sjukdom.

Många inom vården pratar om att de också är patienter, och visst – förr eller senare kommer vi alla dit. Men för att förstå hur hälso- och sjukvården och olika tjänster inom den uppfattas av gemene patient, behöver vi vara ödmjukt medvetna om att vi tills dess befinner oss i våra egna bubblor och inte har full insikt i vad andra behöver. Vi måste börja fråga och lyssna på riktigt.

Vill du veta vad patienterna tycker om digitala vårdbesök?

Möt Henriette, kroniskt sjuk och regelbunden besökare på den digitala mottagningen Bra Liv nära.

 

Simon Leppänen

Simon Leppänen

Inspiration

Hitta kunskap om digital vård