Artikel

Digital vård under Almedalen 2019

Dela

Med tanke på det senaste årets medierapportering hade man kunnat tro att seminarierna inom ämnet digital vård och omsorg skulle handla om nätläkare och patienternas överkonsumtion av vård. Vi hörde (tack och lov!) väldigt lite om detta. De aktörer som är verksamma inom området har gått flera steg längre och pratar om helt andra frågor.

2019 är inget valår, vilket märktes i Almedalen. Men att det totala antalet deltagare var färre än förra året betydde inte ett mindre angeläget evenemang; vi upplevde snarare ett tydligare fokus och mer konstruktiva dialoger.

Här är fyra punkter som vi har tagit med oss från årets Almedalsvecka.

Se människan!

Att patientperspektivet fått ökat inflytande har vi noterat tidigare och det märktes även i årets Almedalen. Represen­tanter från olika patient­föreningar syntes på flera seminarier där de lyfte vikten av en mer individuellt anpassad vård och av att vara inkluderad i behandling och planering. Att patienterna ska kunna spela en aktiv roll i vård­teamet borde vara självklart – de är trots allt experter på sin egen situation.

Flera pratade om patienten som kund med all rätt att ställa krav på vården. Göran Henriks från Region Jönköpings län spetsade till det ytter­ligare genom att kalla medborgarna investerare i vården som har rätt att se resultat.

Samtidigt måste patienten betraktas som en människa och inte en trasig bil. Vården behöver se individen snarare än diagnosen och förstå att en lösning inte passar alla. En 83-årig kvinna har sannolikt inte samma önskemål och behov som en 17-årig gamer. En jämlik vård uppnås inte av att alla erbjuds exakt samma saker, utan att alla kan få vad de behöver. Och för att veta vad olika människor faktiskt efter­frågar kan vi inte vara känslo­styrda, blåsa upp farhågor och göra antaganden. Vi måste ställa frågor, lyssna och prata om behoven.

Vikten av kontinuitet och samverkan

Vården idag är fragmen­tiserad och patienter – framför allt multisjuka och kroniker – hamnar ofta i kläm i vårdens stuprör. Patienter möter en mängd olika vård­kontakter och bollas mellan öppen- och sluten­vård, utan tydlig ansvars­fördelning och med risk för informations­tapp. Som mest utsatta känner sig de unga med kroniska diagnoser som kastas in i vuxen­vården efter 18-års ålder och då tvingas lämna en tidigare trygg barnsjukvård och ofta lämnas vind för våg med sin oro.

Parallellt finns problemet med att vårdens system inte kan kommunicera med varandra. Det innebär inte bara frustration hos vård­personalen som tvingas dubbel­dokumentera och logga in i en mängd system. Det leder också till att patientdata fastnar – och kontinuiteten bryts.

Spretigheten och bristen på en kontinuerlig kontakt är inte bara negativ för patienter, utan även för vård­personal som vill kunna ha en relation till patienten. Som kardiologi­professorn Mikael Dellberg sa på seminariet Hur får vi en sjukt bra vård av patienter som vandrar mellan sluten- och öppenvården?: Att kunna följa en och samma person gör det roligare att jobba.

Juridiken en bromskloss

Är juridiken ett hinder som riskerar att bromsa innovation? Frågan togs upp från många håll. Även om Cloud act verkar ha övertolkats och inte utgör ett riktigt lika stort hot som många trott behöver patientdatalagen och andra regleringar justeras för att ligga i fas med samtiden. Givetvis spelar patient­säkerhet och integritet stor roll – många minns 1177-skandalen med fasa – men var går gränsen?

Alltför strikta regler kring data­delning kan hindra såväl innovation som kvalitet. Samtidigt begränsas anhörigas delaktig­het, vilket kan få stora konsekvenser för den som t.ex. tar hand om en demens­sjuk förälder. Och hur viktig är integriteten när hälsa, och kanske till och med liv, står på spel? Vad säger patienterna själva?

Spets­patienten Fredrik Öhrn menade i seminariet Hellre död än kränkt att man som patient inte tänker på kränkthet utan utgår från att data samlas in för att kunna ge bästa möjliga vård. Även Fabian Bolin, grundare av War on cancer, tog upp frågan och menade att 95 % av patienterna vill dela med sig av sina hälsodata om de förstår ändamålen, att de används för att göra vården bättre.

Regioner och kommuner rör sig sakta men säkert framåt

Trots att det går långsamt har en del hänt under det senaste året när det gäller digitali­sering av den offentliga vården. Många verkar ha förstått att digitalisering handlar om nya arbets­sätt och ledarskap snarare än teknik och fokus har gått från om till hur vården ska digitaliseras.

Regionerna har varit igång ett bra tag och nu börjar ett antal digitalisera på riktigt, dvs. gå över från piloter till bredd­införande. Men det räcker inte – nu behövs incitament och krav för att se till att alla kommer igång med digital vård. Och inte bara som en mindre biverksamhet, utan en själv­klar och integrerad del i vårdkedjan.

Kommuner har länge legat lågt i frågan om digitali­seringen inom vård och omsorg, men nu börjar de äntligen synas. De har inte kommit så långt än, med några få undantag, men det kanske inte är så konstigt. Det finns 290 olika kommuner och det blir en sann utmaning om de alla ska lägga tid och resurser för att hitta egna lösningar. För att komma vidare med digitali­seringen inom offentlig vård kan det vara bra att teama upp med andra kommuner och regioner, samarbeta och lära av varandra istället för att försöka uppfinna hjulet själva.

Den offentliga vårdens utveckling bortom ”lättakuten” var i fokus även i vårt eget seminarium Vårdens digitali­seringsresa – vad är nästa anhalt?”. Vi samlade en intressant panel för att diskutera den offentliga vårdens digitala utveckling och hur vi kan främja samverkan och informations­utbyte i vårdkedjan. Efter seminariet intervjuades Göran Stiernstedt.

Vill du se filmerna av seminariet och intervjun?

 

 

Anna-Lena Kärrstrand

Anna-Lena Kärrstrand

Inspiration

Hitta kunskap om digital vård