Artikel

Digitala Vårddagen i Jönköping 2019

Dela

Den 5:e mars anordnade den digitala enheten Bra Liv nära i Region Jönköpings län ett event för speciellt inbjudna gäster med fokus på primärvård och digitala vårdbesök. Bland deltagarna fanns represen­tanter från de flesta landsting i södra Sverige, samt från ett antal privata vårdgivare. Ulf Österstad, verk­samhets­chef för Bra Liv nära, var moderator och började dagen med att lyfta fram syftet för denna nya mötes­plats: ”Vi vill skapa en plats där vi kan träffas och prata med människor som gör det här på riktigt, varje dag”.

 

Under dagen bjöds det på tre kortare föredrag, men fokus var att i grupper diskutera erfaren­heter kring att driva digitala mottagningar inom främst primär­vården. Diskus­sionerna gick högt och lågt, även om tyngd­punkten på sam­talen handlade om frågor som: Hur organiserar man digitala vård­initiativ? Hur bemannar man en digital vård­central och hur finan­sierar man den? Vad fungerar och vad fungerar inte? Vilka yrkes­kategorier ska vara med och vilka patie­nter riktar man sig till?

Dags att gå från snack till verkstad

I grupperna bjöds det på goda exempel och insikter från såväl verk­samhets­chefer och e-hälsostra­teger som läkare, psykologer och sjuk­sköterskor. Alla verkade överens om att digitali­sering inte går att komma undan och att man måsta börja att gräva där man står. Charlotte Lundholm från Närhälsan under­strök att det viktiga är att gå från snack till verkstad: ”Vi får inte fastna i tekniken. Den finns redan för det vi vill och behöver göra. De största utma­ningarna är ditt och mitt förhåll­nings­sätt och arbets­sätten kring hur vi bedriver vård.”

Från scenen fick vi höra Göran Henriks, utveck­lings­direktör i Region Jönköpings län, berätta om hur digita­liseringen redan fått ett stort genomslag i de flesta branscher och att sjuk­vården inte kan stå oberörd. Deltagarna fick dis­kutera hur de kommer att vilja handla i framtiden. ”Hur vill du betala, och vilka hinder gör att du väljer bort en butik?” Samma frågor behöver ställas när det kommer till hur vi söker vård, för även inom sjuk­vården behöver man titta på vad som behöver för­bättras och vad som bör behållas.

Foto: Charlotta Larsdotter

Vikten av ett modigt ledarskap

Vår egen produkt­chef Peter Tyreholt stod för ett intres­sant föredrag om nyttan av digita­lisering och vilka behov som behöver bli till­godo­sedda för att klara av en digital trans­formation. Deltagarna fick sedan själva skatta digital mognad och kunskap om den digitala visionen inom sina egna organi­sationer. Övningen visade på att ledar­skapet har en hel del att jobba med på många områden för att göra sig redo att ställa om till till mer digitalt. Med 100 poäng till sitt för­fogande fick de samlade också prioritera tio olika områden för den kommande tiden. Det visade sig vara en ganska svår uppgift att prioritera mellan områden som patient­upple­velse, vård­givar­perspek­tiv, automatiserad triage, uppkoppling till medicinsk utrustning, integ­ration mot IT-system, data­delning och liknande, men de flesta var överens om att det absolut viktigaste är att de digitala systemen hänger ihop.

I början av efter­middagens pass levererade dagens konferen­cier en video­hälsning från en gigant inom vårdens digita­lisering: Doktor Bertalan Meskó. Han driver The Medical Futurist Institute och är en makt­faktor inom digital vård med miljontals tittare på sociala medier. Meskó pratade framför allt om att utvecklingen inte går att stoppa och att digital vård kommer att vara en nödvändighet i framtiden.

Charlotta Larsdotter, Primärvårds­direktör, avslutade dagen med en tillbakablick på den resa som hon och Vård­centralerna Bra Liv har bakom sig när de startade Sveriges och Nordens (och kanske till och med världens!) första offentligt finan­sierade digitala vårdcentral Bra Liv nära. Hon lyfte fram Region Jönköpings värde­grunder och det faktum att det krävs ett modigt ledar­skap och en tillit till sina med­arbetare för att gå digitalt och ta steg som andra ännu inte tagit.

Det var första gången som Digitala Vårddagen anord­nades, men vi är övertygade om att det kommer att ske fler gånger. Vi är också glada över att få vara med och skapa skillnad, och se hur de digitala initia­tiven nu sprids över landet och skapar värde för allt fler patienter.

Andreas Larsson

Andreas Larsson

Inspiration

Hitta kunskap om digital vård