Kallelse till extra bolagsstämma i Visiba Group AB

Styrelsen i Visiba Group AB, org.nr 556967-9813, kallar härmed aktieägarna i bolaget till extra bolagsstämma som kommer att hållas onsdagen den 3 augusti 2022 klockan 09:00, på bolagets huvudkontor med adress Krokslätts Fabriker 61, 431 37 Mölndal.

Det kommer finnas möjlighet för aktieägarna att förhandsrösta genom poströstning före stämman. Ett formulär för poströstning har, samma dag som denna kallelse, skickats till alla aktieägare som har meddelat sin mejladress till bolaget.

Det kommer även finnas möjlighet för aktieägarna att följa bolagsstämman över videolänk. En kalenderinbjudan med möteslänk till Microsoft Teams har, samma dag som denna kallelse, skickats till alla aktieägare som har meddelat sin mejladress till bolaget.

Om någon aktieägare saknar formulär för poströstning eller möteslänk för bolagsstämman, kan detta beställas från ludvig.borgvall@visibacare.com.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta på bolagsstämman har den aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 26 juli 2022 (avstämningsdagen). Det krävs ingen anmälan i förväg för att delta på bolagsstämman.

Poströster ska, genom anvisat formulär för poströstning tillsammans med eventuell bifogad fullmakt och behörighetsdokumentation, ha kommit bolaget tillhanda senast den 2 augusti 2022. Röster som mottages senare kommer att bortses från.

Förvaltarregistrerade aktier

Om aktieägaren har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste den, för att ha rätt att delta och rösta (inkl. genom poströstning) på bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Sådan registrering måste ha gjorts senast den 28 juli 2022. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Tillhandahållande av handlingar

Relevanta handlingar inför bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor (adress ovan) före stämman. Kopior av handlingarna kommer även att skickas till alla aktieägare som begär det och uppger sin mejl- eller postadress. Handlingarna kommer också att läggas fram på stämman.

Förslag till dagordning

1.    Öppnande av stämman.

2.     Val av ordförande på stämman.

3.     Val av protokollförare för stämman.

4.     Val av justeringsman.

5.     Upprättande och godkännande av röstlängd.

6.     Godkännande av dagordningen.

7.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

8.     Beslut om godkännande av riktad nyemission beslutad av styrelsen.

9.     Beslut om godkännande av riktad nyemission beslutad av styrelsen.

10.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner.

11.  Beslut om ändring av bolagsordningen.

12.  Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2
Val av ordförande på stämman

Styrelsen föreslår att Lars-Göran Andersson utses till ordförande för stämman.

Punkt 8
Beslut om godkännande av riktad nyemission beslutad av styrelsen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna den riktade nyemissionen av högst 33 000 aktier i bolaget till Albin Forslund, Fredrik Roxhage, Peter Tyreholt, Elin Almroth, Cornelia Broqvist, Jon Gustafsson och Marcus Bernander inom ramen för bolagets personaloptionsprogram (Personaloptioner 2019/2022). Teckningskursen bestämdes till 0,3915510287053560 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts i enlighet med villkoren för personaloptionsprogrammet.

Styrelsens ordförande, eller den som styrelsens ordförande utser, ska ha rätt att göra sådana smärre justeringar av beslutet som kan komma att krävas i samband med beslutets registrering hos Bolagsverket.

Punkt 9
Beslut om godkännande av riktad nyemission beslutad av styrelsen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna den riktade nyemissionen av högst 731 993 aktier i bolaget. Teckningskursen bestämdes till 95,63 kronor per aktie. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde.

Styrelsens ordförande, eller den som styrelsens ordförande utser, ska ha rätt att göra sådana smärre justeringar av beslutet som kan komma att krävas i samband med beslutets registrering hos Bolagsverket.

Punkt 10
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av teckningsoptioner i bolaget, i den mån emissionen kan ske utan ändring av bolagsordningen.

Det totala antalet aktier som teckningsoptionerna, som emitteras med stöd av detta bemyndigande, kan ge rätt att teckna får inte överstiga 5% av det totala antalet aktier i bolaget, beräknat på en fullt utspädd basis utifrån förhållandena på dagen för styrelsens emissionsbeslut.

Emissionsbeslutet ska kunna ske vederlagsfritt, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Styrelsen ska ha rätt att bestämma övriga emissionsvillkor.

Styrelsens ordförande, eller den som styrelsens ordförande utser, ska ha rätt att göra sådana smärre justeringar av beslutet som kan komma att krävas i samband med beslutets registrering hos Bolagsverket.

Punkt 11
Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande. §8 ändras till följande: ”Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.”

Styrelsens ordförande, eller den som styrelsens ordförande utser, ska ha rätt att göra sådana smärre justeringar av beslutet som kan komma att krävas i samband med beslutets registrering hos Bolagsverket.

Mölndal i juli 2022

Styrelsen för Visiba Group AB