USE CASE

En digital primärvårdsmottagning

Primärvården har ett brett uppdrag och ansvarar för bland annat medicinsk behandling, förebyggande hälsa och rehabilitering. Det innebär många möjliga kontaktvägar gentemot patienten, i många olika sammanhang. Ibland krävs fysiska besök där vårdutövaren behöver ta prover och känna på patienten, men ibland räcker det gott att mötas digitalt – de båda mötesformerna kan komplettera varandra.

Från telefonsluss till meddelanden Nya arbetssätt på vårdcentralen Erbjud en digital kanal och börja skjuta nya ärenden till meddelande, för en bättre överblick och resursfördelning. Läs mer

På en digital primärvårdsmottagning kan vårdpersonalen arbeta mer flexibelt och resurser från olika vårdcentraler kan hjälpas åt med bemanning. Dessutom kan allt fler patienter få hjälp av specialister som är knutna till specifika mottagningar på andra orter. Detta innebär ökad vårdkvalitet för patienten, reducerade kostnader för vården och en mer jämlik vård, oberoende av geografiska gränser.

Med Visiba Care kan en primärvårdsmottagning välja mellan många olika flöden och funktioner. Inför ett besök kan de låta patienten svara på frågor om sina besvär och sin sjukdomshistoria via dynamiska formulär. Ett annat alternativ är att använda Red Robin – vårt automatiserade verktyg som förutom att inhämta och sammanställa anamnes kan guida patienten till rätt vårdnivå, yrkeskategori och mötesform.

Vårdpersonal kan möta sina patienter via en digital drop-in-mottagning eller själva boka in videobesök, till exempel vid uppföljningssamtal. De kan låta patienterna själva boka besök på tider som passar dem, vilket i kombination med påminnelsenotiser kan minska risken för uteblivna besök – ett problem som medför stora kostnader för vården.

Videobesök ger patienter möjlighet att träffa en vårdutövare på distans, men med flerpartssamtal går det dessutom att bjuda in fler personer till ett möte. Det kan röra sig om en anhörig eller en tolk som finns där för patienten, men det kan även vara en läkare på en vårdcentral som bjuder in en kollega, kanske en specialist från ett sjukhus. Flerpartssamtal gör även att vården får bättre förutsättningar för samordning vid till exempel ett vårdplaneringsmöte efter en olycka, då flera huvudmän är involverade. Patienten kan då vid ett och samma tillfälle möta dels personal från sjukhuset som tagit hand om operationen, dels från primärvården som ansvarar för rehabilitering, men även en representant från försäkringsbolaget.

Många vårdgivare inom primärvården kombinerar erbjudandet av videobesök och chatt med asynkrona meddelanden, då patienten kan kontakta vården när som helst på dygnet. Frågeformulär som patienten fyller i inför ett besök kan hjälpa vårdutövare att bli bättre förberedda, men det går även att använda formulär efter besöket för att utvärdera. Det går även att exportera statistik för att kunna mäta och analysera verksamheten.

Möjligheterna är många, men det går bra att börja i liten skala och justera och växa med tiden.

Har vi väckt er nyfikenhet?

Vill ni veta mer om Visiba Care eller vill få tips på hur ni kan komma igång att digitalisera er verksamhet?

Kontakta oss