Artikel

Vad innebär hållbar vård?

Dela

Hållbarhet är ett av våra kärnvärden i Visiba Care och i Almedalen deltog vår marknadschef Sofie Svensson i panelen till seminariet Sjukvårdens utmaningar inom hållbarhet, klimat och miljö. Men vad innebär egentligen begreppet hållbarhet?

 

Hållbarhet, eller hållbar utveckling, är en term som vi alla känner till. De flesta av oss har dock en ganska vag insikt i vad begreppet faktiskt innebär. Det känns ju rimligt att anta att man strävar efter att något ska hålla länge, men hur? Vad innebär det i praktiken? Och hur kan digital vård bidra till hållbar utveckling?

Begreppet hållbarhet

Begreppet har idag 30 år på nacken och spreds i samband med Bruntlandkommissionens rapport ”Vår gemensamma framtid” som publicerades 1987. Definitionen som formulerades var:

”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.”

  • Denna definition är dock ganska vag. För tydliggöra det hela delas begreppet vidare in i följande tre dimensioner som ömsesidigt stödjer varandra:
  • Ekologisk hållbarhet – att skydda miljön, hushålla med resurser och skapa en effektiv användning av energi.
  • Social hållbarhet – att bygga ett stabilt samhälle med fokus på människors behov och mjuka värden som demokrati, mänskliga rättigheter, hälsa och jämställdhet.
  • Ekonomisk hållbarhet – att motverka fattigdom och få ekonomin att gå ihop utan att riskera miljö och människors hälsa.

Ofta illustreras de olika delarna i ett diagram där tre jämbördiga cirklar överlappar varandra med en gemensam mittpunkt som står för hållbarhet, alternativt en hierarkisk uppdelning där ekologisk hållbarhet är fundamentet, följt av social och därefter ekonomisk hållbarhet.

Arbetet med hållbar utveckling pågår på en mängd olika nivåer i samhället, och 2015 lanserade FN Agenda 2030 med 17 övergripande globala mål.

Hållbarhet inom vården

När det gäller hållbar utveckling inom vården finns det många olika områden att beakta. Störst inverkan har läkemedel och kemikalier, som kan innebära stor miljöpåverkan om de hanteras fel. Men det finns även många andra aspekter att ta hänsyn till, och där kan den digitala vården spela en viktig roll.

Till exempel bidrar digital vård till minskad miljöpåverkan. Resandet – och därmed utsläpp – minskar för patienter men även för vårdpersonal. Dessutom kan vård på distans innebära minskad uppvärmning av lokaler och minskade transporter. Digitala vårdbesök kan även frigöra tid för vårdpersonal vilket sparar resurser, dels genom platsoberoende fördelning av arbete och dels genom patientens ökade delaktighet i sin egen vård, vilket förebygger behovet av vårdinsatser. Vården blir även mer jämlik då fler människor får tillgång, oavsett fysisk förmåga och geografiskt läge.

Hållbarhet är ett av våra kärnvärden i Visiba Care – vi har byggt företaget baserat på en vision om vården präglad av tillgänglighet, enkelhet och hållbarhet. I Almedalen deltog vår marknadschef Sofie Svensson i panelen till seminariet Sjukvårdens utmaningar inom hållbarhet, klimat och miljö. Under seminariet diskuterades utvecklingen inom området som pågår ständigt, nya idéer och initiativ drivs framåt av en mängd aktörer. Dock finns det mycket kvar att göra för att Sverige ska ligga i framkant. Så vad krävs för att vi ska komma vidare? Att synliggöra goda exempel och uppmuntra samarbeten, gärna mellan olika branscher, kan vara en bra början för att påskynda hållbar vård och utveckling ytterligare.

Anna-Lena Kärrstrand

Anna-Lena Kärrstrand

Inspiration

ARTIKLAR