Identifiser den riktige målgruppen

Anna-Lena Kärrstrand

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Identifiser den riktige målgruppen</span>

Når dere vil begynne å arbeide med digitale helsebesøk, må dere tenke over hvilke målgrupper dere skal målrette. Digitale helsetjenester passer ikke alle og kan heller ikke erstatte alle fysiske møter. Men det kan være et svært bra supplement, spesielt for noen grupper. Vi har listet opp 7 eksempler på områder der digitale helsebesøk tilbys i stadig større utstrekning.

1. Ungdomsmottak

En økende andel av digitale helsebesøk gjelder ungdomsmottak. Det
er flere grunner til dette, men et viktig utgangspunkt er at man møter ungdommene på deres egen arena – den digitale. Noen saker, for eksempel førstegangsforeskrivning av p­piller, krever kontroll med et fysisk besøk, men en stor del av besøkene består av samtaler eller rådgivning med jordmor eller sosialkonsulent. Disse samtalene fungerer bra via video.

2. Hudproblemer

Det kan være vanskelig å avgjøre når det er på tide å oppsøke helse­ personell ved hudproblemer. Kanskje prioriterer man ikke å ta fri fra jobben for å undersøke eksem eller andre plager som ikke er livstruende, selv om de gir stort ubehag. En telefonsamtale er heller ikke optimal, siden det kan være vanskelig å finne riktige ord for å beskrive utslett, sår eller flekker. Med videobesøk tilføres en viktig dimensjon – pasienten kan vise problemområdet. Helseinstansen får da et bedre grunnlag for konsultasjonen eller beslutningen om det er nødvendig med et fysisk besøk.

3. Foreldre og barn

Som nybakte foreldre kan det være bra å slippe å vekke og kle barnet
og stresse i vei til helsestasjonen – spesielt om barnet ikke er friskt. Flere helsestasjoner tilbyr i dag videobesøk som et supplement til de fysiske besøkene som omfatter måling og veiing. Videobesøkene tilbyr en kanal for rådgivning og vurdering av sykdommer, der muligheten til å vise frem barnas utslett, f.eks. vannkopper og andre synlige plager, er til stor hjelp. Foreldre kan få trygghet gjennom en tett og effektiv kontakt med helse­ personell, men fremfor alt unngå smittespredning blant småbarna.

4. Psykiske helseproblemer

Stadig flere psykologer og sosialkonsulenter tilbyr sine klienter samtaler via video, og det er ikke rart, siden det egentlig er ganske lite som skiller
et fysisk besøk fra et digitalt når samtalen står i fokus. I dag behandles blant annet angst, depresjon og sosial angst ved hjelp av videobesøk. Den økte tilgjengeligheten kan føre til at flere personer søker hjelp, men det finnes også mange fordeler for helseinstansene. I henhold til en studie fra Karolinska Institutet kan minst fire ganger så mange pasienter få hjelp med kognitiv adferdsterapi via Internett sammenlignet med kognitiv adferds­ terapi i annet format.

5. Fysioterapi

En person som har fått en skade eller har vondt i musklene, vil kanskje unngå å bevege seg unødvendig. Da kan det være bra å få hjelp online av en fysioterapeut. Videobesøk fungerer for eksempel bra for oppfølging i rehabiliteringsprogrammer, siden fysioterapeuten kan se på når pasienten utfører forskjellige øvelser og kan løpende bedømme utvikling og behandling. I VGR Fokus forteller pasien­ ten Henrik om rehabilitering via videobesøk.

6. Kostholdsbehandling

Stadig flere ernæringsfysiologer supplerer fysiske besøk med konsultasjon og behandling via video. Pasienter som har startet store kostendringer på grunn av for eksempel irritabel tarm­syndrom, diabetes eller vektbehand­ ling, kan da få tettere kontakt med ernæringsfysiologen for spørsmål og avstemming. Det er også en stor fordel for multisyke eldre og andre perso­ ner som kan ha vansker med å bevege seg.

7. Oppfølging

Fysiske helsebesøk må ofte følges opp med samtale i en pågående be­ handling, uansett hvilket område de kategoriseres i. Fysiske besøk er ofte overflødige i disse tilfellene, men telefonsamtaler har mange begrensnin­ ger. Oppfølging via video er det perfekte kompromisset.

Til slutt vil vi slå fast at det finnes en rekke områder som passer til digitale helsebesøk – dette er bare noen få eksempler. Og om man målretter per­ soner som ikke kan kobles sammen på grunn av samme lidelse – personer med lang reisevei, eldre som har vansker med å bevege seg eller infek­ sjonsfølsomme eller smittebærende pasienter – er mulighetene enda flere.