Oslo

Spesialisthelsetjenesten

Frisk utvikling kombinerer fysisk og digital oppfølging av pasientene

Åsa Söderlund

Frisk Utvikling spesialisthelsetjeneste har pasienter over hele Norge, noe som betyr at mange må reise lange avstander for å få behandling. Frisk har avtale med 3 av 4 regionale helseforetak, og tilbyr offentlige spesialisthelsetjenester i form av psykologbehandling og rehabilitering, deriblant et rehabiliteringsprogram for helseskadelig overvekt med oppfølging i fem år.

Nå har Frisk Utvikling tatt i bruk digitale hjelpemidler i et pilotprosjekt for å enklere kunne nå ut til pasientene via video og meldinger. Vi har tatt en prat med Pål Skrimstad, fysioterapeut, og Hege-Anita Bakkejord, sykepleier og daglig leder i spesialisthelsetjenesten, for å høre mer om deres erfaringer.

Ønsker å være mer til stede for pasientene

For Frisk Utvikling spesialisthelsetjeneste er det viktig å gi pasientene et best mulig tilbud, noe de kontinuerlig jobber mot. Noe av det pasientene etterspør mest er tettere, individuell oppfølging i periodene de er hjemme. Behandlingstilbudet for helseskadelig overvekt går over 5 år og det har vist seg å være ressurskrevende å tilby pasientene tettere oppfølging enn det de får i dag, forteller Hege-Anita. Pasientene er i ulikt løp i behandlingsprogrammet, samtidig som det stadig kommer nye til. Med oppfølging to til tre ganger i året i et fastsatt løp, er det ikke mye rom for å være tilgjengelig for pasienten utenom disse oppfølgingsoppholdene.

Løsningen ble en kombinasjon av fysisk og digital oppfølging, slik at vi kunne forbedre tjenestene og oppnå best mulig resultat for pasientene våre. Med Visiba Care sitt verktøy kan vi jobbe smartere og mer effektivt, noe som igjen gagner en større gruppe pasienter enn tidligere.

Implementerte på rekordtid

Det startet som et pilotprosjekt med blant annet videosamtaler og nettbasert veiledet selvhjelp, og organisasjonen la en plan for full implementering i løpet av ett år. Men så kom koronakrisen og hverdagen ble snudd på hodet. Et godt samarbeid mellom Visiba Care og Frisk Utvikling bidro til at plattformen ble rullet ut og implementert hos alle behandlere omtrent over natten.

Fleksibilitet er veldig viktig for oss, og Visiba Care har vist seg å være villige til å tilpasse systemet etter våre, og pasientenes, behov. Hos oss står pasienten i fokus, og derfor er det viktig å forenkle oppfølgingsarbeidet og gjøre det mer tilgjengelig for pasienten.

Hege-Anita fremhever viktigheten av å ha en kommunikasjonsplattform som er sikker, fremtidsrettet og fleksibel, og at de valgte Visiba Care fordi de her får tilgang til en bredere funksjonalitet som trengs for å bygge en fullverdig digital helsetjeneste. I tillegg har de mulighet til å integrere de andre e-helseløsningene som de allerede bruker.

Forenkler hverdagen for behandler og pasient

En del pasienter har vært litt skeptiske til videosamtaler i stedet for fysiske møter, men de har raskt sett at det fungerer vel så bra. Spesielt da koronakrisen førte til at fysiske møter ble umulig, var pasientene glade for at de kunne fortsette oppfølgingen som normalt fra hjemmet. De opplever også at det er enklere når de har en som støtter og backer dem underveis, og synes det er godt å ha noen å «stå i det med». I tillegg er det en stor fordel at de slipper å reise noe sted for å gjennomføre en samtale, og behandlerne blir mer tilgjengelige for dem.

Ved å kunne tilby pasientene tettere oppfølging, i form av videokonsultasjon og jevnlige innsendinger av kartleggingsskjemaer, kan behandlerne også fange opp de som har behov for litt mer oppfølging i perioder. Nå er det enklere å følge opp hver enkelt pasient, samtidig som pasienten også kan kontakte behandleren og få konkrete tilbakemeldinger via meldingsfunksjonen.

Det beste med Visiba Care sin løsning, er at systemet er intuitivt for pasienten og en enkel måte å kommunisere på.

Pål er fysioterapeut og jobber med et pilotprosjekt for fedmeopererte pasienter som går opp i vekt. Han ser store fordeler med å bruke meldingsfunksjonen som en kommunikasjonskanal mellom behandler og pasient:

Dette gjør at vi har tett dialog om rehabiliteringsprosessen med pasientene, og at vi kan gjøre små justeringer underveis der vi opplever at deler av behandlingsopplegget ikke fungerer som det skal. Med dette verktøyet på plass er vi overbevist om at vi kan følge opp pasientene våre mye bedre enn vi har klart tidligere, samtidig som vi vil få flere positive utfall, i den forstand at vi vil fange opp flere underveis som kanskje trenger tettere oppfølging.

Bruker hele plattformen

Frisk Utvikling spesialisthelsetjeneste bruker hele spekteret i Visiba Care sin plattform og har gjort seg erfaringer med videokonsultasjoner, gruppesamtaler, meldingsfunksjonen og skjemafunksjonen.

I pilotprosjektet som Pål jobber med starter de med en oppstartsamtale på video mellom fagpersonene og pasientene, der de snakker om hvilke mål pasientene har og hvordan de skal nå disse målene. Pasientene sender inn et spørreskjema hver uke som behandleren går gjennom og gir konkrete tilbakemeldinger til hver enkelt kort tid etter. Behandlerne setter av egen tid hver uke til å svare på meldinger, slik at pasientene slipper å samle opp spørsmål over flere måneder.

Meldingsfunksjonen dekker mye av behovet for kontakt hos pasienten, men behandlerne følger også opp noen pasienter via video når det er behov for det. På kort sikt har de også planer om å integrere appen med et annet digitalt verktøy (Assistert Selvhjelp) som brukes til oppgaver, forelesninger og informasjonsvideoer, forteller Pål.

I andre behandlingsprogram i organisasjonen bruker behandlerne gruppesamtaler via video, f.eks. i rehabilitering av langvarig muskel- og skjelettsmerte.

Overraskende enkel overgang i organisasjonen

Det kan være krevende å starte en prosess med å innføre ny teknologi i en helsebedrift, men Hege-Anita anbefaler alle organisasjoner å se på hvilke muligheter som er og tørre å satse på nye løsninger. Hun mener det er viktig å løsrive seg fra det tradisjonelle løpet, og understreker betydningen av å få med seg de ansatte på endringen. Det krever en stor omstilling av behandlere, som faktisk skal bruke verktøyet. Vi fikk nok litt drahjelp av koronakrisen forteller Hege-Anita.

Prosessen ble kraftig fremskyndet, det ville nok ha tatt år å endre hele organisasjonen såpass mye som vi gjorde på få uker. Og det hadde aldri gått hvis ikke de ansatte, dvs. behandlerne, hadde vært så dyktige til å omstille seg og ta i bruk de nye verktøyene. Videre har vi noen ildsjeler som virkelig har gjort en god jobb med å planlegge og finne ut av hvordan vi skal bruke verktøyet.

Hege-Anita sier digitalisering er utløst av teknologi, men handler mest av alt om organisasjonsutvikling og endringer av arbeidsprosesser. Både behandlere og pasienter erfarer at dette fungerer. Målet fremover er økt kvalitet i pasientbehandlingen, et mer brukervennlig tilbud og sikkerhet for pasienten, samt å bidra til at helsepersonell kan utføre oppgavene bedre og mer effektivt ved å ta i bruk nye teknologiske hjelpemidler – som Visiba Cares plattform for videokonsultasjoner og meldingsdialog med pasienten. Etter kort tid ser hun at det har hatt en positiv effekt for oppfølgingen av pasientene, og nå ønsker hun å utvide bruken av Visiba Cares verktøy til andre behandlingsområder.

För Frisk är det viktigt att ge patienterna bästa möjliga erbjudande. Något av det patienterna önskar sig mest är en nära och individanpassad uppföljning under de perioder de är hemma. Hege-Anita Bakkejord, som är sjuksköterska och chef för Frisks specialisthälsovård, berättar:

Hos oss är patienten i fokus och därför är det viktigt att förenkla uppföljningsarbetet och vara mer tillgängliga för patienten.

Frisks behandling för hälsoskadlig övervikt sträcker sig över 5 år och det har tidigare varit resurskrävande att erbjuda patienter närmare uppföljning. Patienterna är i olika faser av behandlingsprogrammet, samtidigt som nya hela tiden tillkommer. I kursen var fysiska uppföljningsmöten tidigare schemalagda två till tre gånger per år och det fanns inte mycket utrymme att vara tillgänglig för patienten vid sidan av kursplanen.

Lösningen blev en kombination av fysisk och digital uppföljning, så att vi kunde förbättra tillgängligheten och uppnå bästa möjliga resultat för våra patienter. Med Visiba Cares plattform kan vi arbeta smartare och mer effektivt. Vilket i sin tur gör att vi kan ta emot fler patienter än tidigare.

Implementerade på rekordtid

Det som började som ett pilotprojekt kring videosamtal och självhjälp online i början av 2020, blev en plan för full implementering av Visiba Cares plattform inom ett år. Men sedan kom coronakrisen och processen påskyndades kraftigt. Det som skulle ha tagit ett år att förändra gjordes på bara några veckor.

Vi har några passionerade själar som verkligen har gjort ett bra jobb med att planera och ta reda på hur vi utnyttjar verktyget.

Hege-Anita betonar vikten av att ha en kommunikationsplattform som är trygg, framtidssäker och flexibel. De valde Visiba Care eftersom lösningen innehåller en bred funktionalitet som gör det möjligt att bygga en fullfjädrad digital vårdtjänst som kan utvecklas med tiden. Dessutom kunde de integrera andra e-hälsolösningar som de redan använde.

Flexibilitet är väldigt viktigt för oss och Visiba Care har visat att de kan anpassa systemet till vår verksamhet och våra patienters behov.

Förenklar vardagen för terapeut och patient

Patienterna var lite skeptiska till videosamtal istället för fysiska möten i början, men idag tycker de allra flesta att det fungerar lika bra. Många ser fördelen i att inte behöva resa för att ha ett kort möte. De upplever även att behandlingen är lättare att genomföra när stöd erbjuds mer kontinuerligt längs vägen.

Genom att ge patienterna tätare uppföljning, i form av videomöten och regelbundna inlämningar av kartläggande formulär, kan terapeuterna fånga upp de som behöver lite mer stöd i perioder. Det är lättare att följa utvecklingen hos varje enskild patient, samtidigt som patienten också kan initiera kontakt med terapeuten.

Det bästa med Visiba Cares lösning är att systemet är intuitivt för patienten och att det är enkelt att kommunicera.

Nära dialog i pilotprojekt

Pål Skrimstad arbetar som fysioterapeut på Frisk och driver ett pilotprojekt för fetmaopererade patienter som går upp i vikt. Han ser stora fördelar med att använda meddelandefunktionen som kommunikationskanal mellan terapeut och patient:

Det innebär en nära dialog om rehabiliteringsprocessen med patienterna och att vi kan göra små justeringar längs vägen där vi upplever att delar av behandlingsplanen inte fungerar ordentligt. Med det här verktyget på plats är vi övertygade om att vi kan följa upp våra patienter på ett mycket bättre sätt än vi har lyckats med tidigare, samtidigt som vi kommer att få mer positiva resultat.

I pilotprojektet börjar behandlingen med ett uppstartsmöte via video där behandlare och patient pratar om patientens mål. Patienten skickar sedan in ett frågeformulär varje vecka, som terapeuten granskar och ger individuell feedback på kort därefter. Terapeuterna avsätter tid varje vecka för att svara på meddelanden — till skillnad från tidigare när patienter kunde gå i månader och samla på sig frågor för att kunna ställa dem vid ett specifikt tillfälle. Meddelandefunktionen täcker mycket av patientens behov av feedback, men terapeuterna följer också upp vissa patienter via video, när det behövs.

Förändringen är värdefull

Hege-Anita Bakkejord rekommenderar alla organisationer att titta på möjligheterna med teknik och våga investera i nya lösningar. Hon betonar vikten av att ta sig ur gamla hjulspår och engagera de anställda i förändringen. Det kräver stor förståelse och mycket stöd till behandlarna, som faktiskt är de som kommer att använda verktyget, påminner hon om.

Digitalisering kräver teknik, men handlar egentligen mest om organisationsutveckling och förändrade arbetssätt.

Verksamheten kan redan nu se att digitaliseringen har haft en positiv effekt på uppföljningen av patienterna med övervikt och nu vill Hege-Anita börja använda Visiba Cares plattform även inom andra behandlingsområden.