Red Robin

Verktyg för automatiserad anamnes och triage

Red Robin user interfaces

Vad är Red Robin?

Red Robin är ett verktyg för automatiserad anamnes och triage som är utvecklat för att användas i digifysiska hälso- och sjukvårdsflöden. Med hjälp av AI-teknik guidar Red Robin patienten till rätt plats i vårdkedjan och stödjer vårdpersonalen vid medicinska bedömningar i första linjens vård. Därigenom skapas förutsättningar för ett effektivare och mer fokuserat patientmöte.

Red Robin tar hänsyn till att ett symptom kan ligga till grund för flera olika diagnoser och anpassar sig utifrån detta. Verktyget är därmed väl lämpat till den komplexitet som diagnostisering inom vården innebär. Möjligheten att hantera flera olika relationer mellan symptom, diagnoser och riskfaktorer grundar sig i att Red Robin är baserat på ett sannolikhetsbaserat (bayesianskt) nätverk – en AI-modell som utgår från data och expertkunskap och som möjliggör kontinuerligt lärande över tid.

Varför Red Robin?

stopwatch illustration

Dynamisk

Kan hantera flera symptom parallellt och anpassa följdfrågor efter tidigare svar, vilket effektiviserar processen och sparar tid.

sprouting illustration

Framtidssäkrad

Självlärande och förberedd för att kunna addera och hantera flera relevanta datakällor, som till exempel appar och journalsystem.

bullseye illustration

Träffsäker

Beaktar all angiven patientinformation samt relationer mellan symptom och tillstånd för en tillförlitligare diagnostisering och triagering.

Så funkar det

En patient som kontaktar vårdgivaren via en app eller dator möts i första steget av Red Robin, som i en automatiserad chatt ställer frågor om patientens sjukdomshistoria och besvär. Följdfrågor baseras på patientens tidigare svar och tar hänsyn både till symptom (ett eller flera), tidigare sjukdomshistorik och riskfaktorer. Utifrån dialogen beräknar Red Robin sannolikheten för olika diagnoser och kan i enlighet med vårdgivarens konfigurationer hänvisa patienten till rätt vårdnivå, yrkeskategori och mötesform.

Underlaget som sammanställs av Red Robin skickas till vårdutövaren som kan förbereda sig inför mötet med patienten.

Vårdverksamheten kan utifrån bl.a. diagnos och allvarlighetsgrad själv konfigurera vilka patientfall som ska guidas till vilken typ av yrkeskategori samt hur och var mötet ska ske, t.ex. via videobesök eller på en fysisk vårdmottagning.

Red Robin kan integreras som en del i flödet i Visiba Care-plattformen, men det finns även möjlighet att integrera verktyget som en fristående del i andra lösningar. I dagsläget är Red Robin anpassad för första linjens vård. Framöver kommer lösningen att utvecklas för att kunna hantera andra typer av områden, t.ex. specialistsjukvård, multisjuka och kroniskt sjuka. På längre sikt, när tillräckligt stora mängder data samlats och diagnosticeringen har validerats tillräckligt, finns möjlighet att hänvisa patienten till egenvård.

Ett exempel

Patientkontakt med stöd av Red Robin

Så här kan det se ut för en patient som vänder sig till primärvården med ett hudbesvär.

Steg 1

Påbörja ärende

En vårdsökande startar ett ärende i vårdgivarens patientportal.

Steg 2

Ange vårdsökande

Personen anger om hen söker vård för sig själv eller som ombud åt någon annan, t.ex. sitt barn.

Steg 3

Information om nästa steg

Information om vad som kommer att ske i följande steg visas.

Steg 4

Ange uppgifter

Den vårdsökande fyller i ålder och kön.

Steg 5

Besvara frågor

Den vårdsökande anger symptom och svarar på följdfrågor som baseras på tidigare svar.

Steg 6

Komplettera med bilder

Det finns möjlighet att ladda upp en bild för att komplettera informationen.

Steg 7

Addera ytterligare information

Den vårdsökande får möjlighet att lägga till mer information.

Steg 8

Utvärdering och hänvisning

När samtliga frågor besvarats kan den vårdsökande betygsätta chatten och guidas sedan vidare till rätt vård.

Steg 9

Digitalt vårdmöte med dermatolog

Den vårdsökande träffar en dermatolog i ett digitalt möte.

Kvalitet och validering

Så kvalitetssäkrar vi Red Robin

Red Robin är utvecklad tillsammans med ett medicinskt team bestående av praktiserande läkare och sjuksköterskor. Det medicinska innehållet hanteras enligt en standardiserad process för att säkerställa evidens och kvalitet.

Läs mer

healthcare-staff-meeting

Fördelar för patienten

  • Patienten kan initiera vårdkontakt oavsett tid eller plats.
  • Patienten hänvisas direkt till rätt vårdnivå, yrkeskategori och mötesform.
  • Patientens kunskap om sitt tillstånd tillvaratas inför bedömningen.
  • Patienten får en högre kvalitet i mötet med vården genom standardiserad process.
  • Patientvänligt genom lättförståeliga och relevanta frågor som kan besvaras i lugn och ro.
virtual clinic visiba care

Fördelar för vårdpersonalen

  • Vårdpersonalen möter de patienter som de kan och bör behandla.
  • Vårdpersonalen kan fokusera på sitt egentliga uppdrag genom mindre dokumentation.
  • Mötet med patienten blir effektivare och mer fokuserat genom att vårdutövaren får en sammanställning av frågor och svar inför besöket.
  • Vårdpersonalen kan följa upp hur och varför slutsatser har dragits vid preliminär diagnos och val av vårdnivå i patientärendet.
female-doctor-conducting-online-consultation

Har vi väckt er nyfikenhet?

Hör av er till oss om ni vill veta mer om hur Red Robin kan skapa värde i er verksamhet.

Kontakta oss