Red Robin

En smartare modell för symtombedömning

Red Robin är en CE-märkt medicinteknisk produkt som automatiserar anamnes och triage, med hjälp av AI.
RR-phone_SE (3)

Föreslagen användning

Red Robins expertis

Red Robin stöttar i kliniskt beslutsfattande och patienthantering genom att:
  • ta upp anamnes

  • bedöma brådskegrad

  • föreslå differentialdiagnoser

En AI utvecklad för vård

Visiba har utvecklat Red Robin med vården i åtanke sedan 2018 och sålt och marknadsfört produkten i Sverige sedan 2020.

Vi gjorde tidigt ett vägval som tog höjd för framtiden genom att bygga vår lösning på ett sannolikhetsbaserat nätverk. Det kan hantera komplex information och är robust nog att bygga vidare på, förbättra och integrera med andra system.

network3d-SV_15sec

Nätverk med medicinsk kunskap

Red Robins motor består dels av en statistisk datamodell som ligger till grund för medicinska insikter om relationer mellan symtom, tillstånd och riskfaktorer, och dels av en algoritm som använder modellen för att bearbeta kunskap, välja relevanta följdfrågor och ta emot information om sannolika diagnoser.

Kärnan bygger på validerad kunskap

Den medicinska kärnan i Red Robin består av innehåll som adderas av medicinskt sakkunniga. Innehållet granskas och valideras av oberoende medicinska experter samt valideras mot referenspatientfall av legitimerad vårdpersonal inom olika kompetensområden. Benchmarking sker mot referenskällor som RGS webb, 1177, Medibas, Strama, NHS111 med flera, för att säkerställa att Red Robin håller samma, eller högre, kvalitet.

Lär dig mer

FAQ Red Robin

Exakt vad ingår i Red Robin?

Eftersom Red Robin är en medicinteknisk produkt, med ett på förhand definierat "intended use", är det viktigt att förstå vart produkten börjar och slutar, särskilt då den ofta fungerar som en integrerad del i en större helhet. Det vi har utvecklat Red Robin att vara extremt bra på är att ta upp anamnes, bedöma brådskegrad och föreslå differentialdiagnoser. Alla flöden före och efter det, t.ex. patientingången och identifieringslösningar eller hänvisningsgrupper och sammanfattning till journal kan ha sin hemvist i andra system, t.ex. den digitala vårdplattformen Visiba Care.

 

Vad är det som är AI i Red Robin?

Vi väljer att använda begreppet AI för att tydliggöra att det handlar om ett system som tar unika beslut baserat på den information som matas in, på ett sätt som i praktiken är omöjligt att återskapa med handskrivna regler. Den medicinska kärnan utgörs av ett sannolikhetsbaserat nätverk som är byggt från grunden med hjälp av vårt medicinska team, samt algoritmer som baserat på detta kan dra kliniska slutsatser.

 

Vad är fördelarna med modellen?

Den största fördelen med det sannolikhetsbaserade nätverket är att det är mer dynamiskt än den traditionella trädstrukturen. Det gör resultaten mer träffsäkra och det gör det enklare att förbättra resultaten ytterligare med tiden. I jämförelse med blackbox-modeller är fördelen att vår modell är förklarbar, robust, och fri från fördomar.

Hur förklarbar är modellen?

Sannolikhetsbaserade nätverk gör det möjligt att få full insyn i beslutskedjan, eftersom den inmatade datan och utdatan kan kontrolleras, samtidigt som det går att se hur dessa data skapades.

Hur säkerställer ni patientsäkerheten?

Patientsäkerhet har högsta prioritet när vi utvecklar produkten. Vi lägger stor vikt vid att lösningen ska vara robust och kunna förklara sina beslut, samt att den är lätt att konfigurera på ett säkert sätt. Vi är också noga med att informera om vilket ansvar den inköpande organisationen har för att en lösning används på rätt sätt och vi stöttar våra kunder i att implementera på ett tryggt sätt! 

Läs mer om hur vi arbetar med kvalitet och säkerhet i vår Quality and security white paper.