Visiba

Visiba, AsthmaTuner och Region Jönköping samarbetar för bättre astmavård genom Bra Liv nära

Cornelia Broqvist

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Visiba, AsthmaTuner och Region Jönköping samarbetar för bättre astmavård genom Bra Liv nära</span>

I en pilotstudie, som just nu genomförs i samarbete med Visiba och AsthmaTuner, vill Region Jönköping undersöka hur distansmonitorering i kombination med digital patientkontakt via regionens vårdapp Bra Liv nära kan leda till en bättre och mer effektiv astmavård. 

Samarbetet innebär att patienterna får större egenkontroll och själva kan söka hjälp när de behöver, i stället för att förlita sig på traditionella kallelser och årskontroller. Tidigare behandlingsmetoder och arbetssätt har varit tidskrävande och ineffektiva för patienter och vårdpersonal – nu blir patienten i stället en större medaktör i vården.

Pilotstudien omfattar fem vårdcentraler, där 1500 av Region Jönköpings cirka 37 000 astmapatienter finns listade. På sikt är målet att kunna erbjuda digital lungfunktionsmätning till alla astmapatienter. Köerna för att få hjälp har varit långa. I stället för traditionella kallelser får patienterna nu tillgång till distans- och egenvårdsmonitorering. Patienten kan på så sätt själv kontinuerligt testa sin lungkapacitet och få stöd från vårdcentralen vid behov. Mätvärdena matas automatiskt in i AsthmaTuners app, där patienten också kan besvara frågor om sitt mående. Appen talar sedan om för patienten om astman är kontrollerad eller om behandling eller kontakt med vården behövs.

Lösningen som Visiba tillhandahåller tillsammans med AsthmaTuner möjliggör att ge och få rätt vård oavsett var patient eller vårdpersonal befinner sig. Vår digitala vårdplattform ger rätt förutsättningar för trygg och säker digital interaktion, samtidigt som patienten kan mäta och hålla koll på sina värden via AsthmaTuner, och på så sätt vet när kontakt med vården behövs, säger Johan Gustafsson, vd på Visiba.

Allt sker integrerat, där informationsflöden, praktisk information till patienterna inför och under behandling, samt möjligheten att initiera samtal med sin vårdkontakt, sköts genom den digitala vårdplattformen Visba Care. Patienten rör sig sömlöst mellan apparna och märker inte i praktiken av att det handlar om olika gränssnitt. Att komma i kontakt med en astmasköterska är ett klick bort och sker säkert genom verifiering via BankID och sedan direkt via den meddelandefunktion som Visiba Care tillhandahåller.

Samarbetet har visat hur väl lösningarna kompletterar varandra. I AsthmaTuner kan patienter själva mäta sin lungfunktion, registrera symptom och få en omedelbar feedback hur de ska justera sin medicinering för att vara optimalt behandlad. I samarbetet med Visiba får patienterna nu också en smidig kommunikationsväg till sin läkare eller astmasjuksköterska, säger Eric Alhanko, vd på AsthmaTuner.

Astmapatienterna har varit en eftersatt patientgrupp, trots att en av tio svenskar lever med astma. Det finns goda riktlinjer för diagnostisering och uppföljning, men det har i praktiken varit svårt för vårdcentralen att hinna med att göra uppföljningar så tätt som de bör. Själva processen för testning hos vårdcentralen är normalt också utdragen, där patienten måste blåsa upprepade gånger för att sedan efter lungutvidgande medicin blåsa ytterligare flera gånger – vilket kan upplevas krångligt och stressande.

Både patienter och vårdpersonal har varit mycket positiva till det nya arbetssättet. Det underlättar att lösningarna från Visiba och AsthmaTuner är byggda för samarbete och inte låser in oss till särskilda system. Vi har också fått bifall på att satsningen är helt rätt, sett till omställningen mot en god och nära vård, säger Ulf Österstad verksamhetschef för Bra Liv nära i Region Jönköpings län.

För mer information kontakta:

Peter Tyreholt
Chief Product Officer
Email: peter.tyreholt@visibacare.com

Om Visiba

Visiba Group AB grundades 2014 med visionen att göra vården mer tillgänglig, effektiv och jämlik. Samma år lanserades den digitala vårdplattformen Visiba Care, idag marknadens mest flexibla, heltäckande och uppskattade lösning för digifysiska vårdkedjor. Plattformen är speciellt anpassad för stora organisationer där olika verksamheter vill kunna anpassa lösningen efter sina behov. Plattformen används av hälften av Sveriges regioner samt flera stora privata vårdgivare, inom en stor bredd av vårdverksamheter, bland annat inom primärvård, specialistvård, folktandvård och hemsjukvård. Visiba har lång erfarenhet av att hjälpa stora organisationer att komma i gång och driva digital transformation. Utöver Sverige är företaget etablerat i Norge, Finland, Storbritannien, Holland och Schweiz. Huvudkontoret är beläget i Mölndal.

Läs mer: www.visibacare.com.