Nya arbetssätt

Professionens inställning till digital vård

Åsa Söderlund

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Professionens inställning till digital vård</span>

Den svenska sjukvården har tagit stora och snabba kliv mot en digifysisk vård när pandemin gjorde det nödvändigt för patienter och vårdpersonal att mötas digitalt under 2020. Det innebär att fler yrkesgrupper inom vården har mött sina patienter digitalt för första gången. Vad tycker de om de digitala arbetssätten?

En stor del av debatten om digital vård fokuserar fort­farande på de privata nät­läkartjänsterna. Den offentliga vårdens egna nättjänster och digitala mottagningar får alldeles lite uppmärksamhet, trots att det framförallt är där den stora förändringen sker. Många offentliga vårdgivare har under de senaste 9 månaderna blixtsnabbt ställt om till digitala kontaktvägar för att minska smittspridning och skydda riskgrupper, men även för att möta patienternas efter­frågan.

Explosionsartad ökning

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) vittnade redan i våras om att efterfrågan på regionernas egna digitala lösningar ökade markant under pandemins första månader. På Visiba har vi hjälpt till att starta 2 000 nya mottagningar och ökat användningen med 568 % under 2020.

Vad tycker medarbetarna inom vården?

För att få större förståelse för professionens upplevelse av digitala patientmöten under det händelserika året 2020 har vi genomfört en enkätundersökning bland vård­organisationer som arbetar med Visiba idag. Enkätresultatet bygger på svar från 333 respondenter som samlades in och analyserades under september 2020. Bland deltagarna finns läkare, sjuksköterskor, arbets- och fysioterapeuter och administrativ personal

Positiva till digifysisk vård

Nästan alla tillfrågade – 93 procent – uppger att de ser ett värde i att erbjuda digita­la vårdmöten som en del av den ordinarie verksamheten. En person skriver exempelvis:

Ett digitalt vårdmöte blir bättre än ett fysiskt när förutsättningarna finns där, liksom ett fysiskt vårdmöte blir bättre när vi behöver se på och känna på patienten. Dock har det varit en fördel att komma igång med digitala vårdmöten eftersom vi nu har fler vårdformer att erbjuda patienterna. Lärdomen av detta borde inte vara att ”nu ska vi öka antalet digitala vårdbesök”, utan att vi ska välja typ av besök beroende på patientens behov.

Några fördelar som de vårdanställda lyfter fram är möjligheten att arbeta på distans, att det är mer tidseffektivt med digitala möten och att det skapas nya behandlingsmöjligheter när man möter patienter i deras hem.