Framtiden

Är e-hälsa lösningen på de nya folksjukdomarna?

Anna-Lena Kärrstrand

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Är e-hälsa lösningen på de nya folksjukdomarna?</span>

Frågan ställdes i Almedalen på ett seminarium arrangerat av eHälsomyndigheten. Sveriges befolkning blir allt äldre, vilket innebär att antalet människor med fler än en kronisk diagnos ökar. Samtidigt utvecklas dagens vård till att bli allt mer specialiserad. Det innebär att patienter behöver träffa allt fler vårdgivare för att få hjälp med sina samlade behov. Kan e-hälsa vara en lösning?

Idag är det framför allt tre trender inom området som diskuteras:

  • Kompetensförsörjning
  • Patientmakt
  • Digitalisering

Dessa tre punkter hänger samman, då digitalisering kan bidra till att göra vården mer attraktiv och locka fler kompetenser. Det är även ett verktyg som ger förutsättningar för en patientcentrerad vård där individen ges ökad makt att ta ansvar för sin egen hälsa.

Var står vi idag?

Undersökningar visar att Sverige är bra på vissa delar inom den digitala vården –­ vi skriver ut e-recept till apotek, utbyter testresultat utanför vårdcentralen och erbjuder patienter att mejla om de har medicinska frågor eller problem. Däremot är vi dåliga på att skriftligt informera patienter vid utskrivning och dela information om patienters vårdhistoria. Många läkare upplever dessutom stor frustration när det gäller administration och överförande av information. Lagar och alltför många olika system kan kräva dubbel-, ibland t.o.m. trippeldokumentation. Framtida fokus bör läggas på att information och vård ska följa individen, oavsett organisation. Detta är en stor utmaning, inte minst när det gäller vården av multisjuka.

Ökad specialisering och komplexa patienter

Idag lever nästan hälften av Sveriges befolkning med en kronisk sjukdom, och i och med att vi blir allt äldre kommer antalet att öka ytterligare. Flera av patienterna har dessutom inte bara en diagnos utan flera, och dessa sammansatta sjukdomsbilder innebär ytterligare behov. En utveckling inom dagens vård är att den blir allt mer specialiserad. Detta blir problematiskt när sjukdomsbilden är en kombination av flera sammansatta behov – allt fler människor behöver således träffa allt fler vårdgivare. I dessa fall är det av största vikt att vården kring patienten kan hållas ihop. För att det ska vara möjligt krävs ökad interoperabilitet, dvs. att vårdens olika system kan fungera tillsammans och kommunicera med varandra.

Så var blir då svaret? Kan då e-hälsa lösa folkhälsans utmaningar?

Absolut, på sikt! E-hälsa kan bidra till en mer sammansatt, bättre, säkrare, effektivare och mer patientcentrerad vård. Men det är viktigt att komma ihåg att digitaliseringen inte är ett mål i sig, utan ett verktyg för att nå det egentliga målet ­– att patienter och brukare är nöjda med vården och med verktygen.