Människan Framtiden

Framtidens sjukvård – med patienten i fokus

Peter Tyreholt

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Framtidens sjukvård – med patienten i fokus</span>

I slutet av januari besökte vi Framtidens sjukvård, ett event arrangerat av Dagens Medicin där olika aktörer inom vård och omsorg kunde mötas, diskutera och lyssna på presen­tationer kring ämnet. Det var många intressanta föredrag och samtal att ta in, men samtidigt var det hög igen­kännings­faktor på många av de ämnen som disku­terades.  Det som gjorde starkast intryck var ett tydligt fokus på patienten.

På Framtidens sjukvård pratades det bl.a. om framtida sjukhus utan säng­platser, om vård i hemmet med hjälp av hemtester och monito­rerings­verktyg och om resan från en reaktiv vård, som utgår från sjukdom, till en proaktiv vård, som istället fokuserar på hälsa. Flera före­läsare berörde även AI som en viktig del av fram­tidens vård, men också utmaningarna och riskerna runt AI.

Patienten – en verklig aktör eller en julgran?

Det som dock gjorde starkast intryck var att mer eller mindre alla deltagare verkar ha insett vikten av en patient­centrerad vård. Patienten ska vara utgångs­punkten i vårdkedjan, och vården måste anpassas utifrån dennes behov istället att patienten ska anpassa sig till vård­systemet och dess stundtals bristande samordning och parallella silos.

Hanna Svensson, civil­ingenjör i teknisk fysik och diabetiker, pratade om att framtidens patienter ställer nya krav och att såväl vård som utvecklings- och design­frågor behöver anpassas utifrån dessa. Men det är först när sjukvården arbetar tillsammans med patienterna och verkligen förstår deras behov som förändrings­arbetet kan bli framgångs­rikt. Även SKL poängterade vikten av detta och nämnde en slag­kraftig liknelse mellan patienten och granen på jul­festen – alla dansar runt den, men är den verkligen en del av själva festen?

Dags att gå från ord till handling

Det är lätt att prata om föränd­ring och nya perspek­tiv men inte alltid lika enkelt att implemen­tera, och visst kan man i många fall se ett glapp mellan vision och verklighet, både när det gäller synen på patient­centrering och digita­liserings­förändring i stort. Detta blir framför allt tydligt i den debatt som just nu pågår gällande nät­läkare, där vård­sökande inte sällan utmålas som oförmögna att kunna bedöma sitt vård­behov eller ens ha rätt till att ha en åsikt om det. För att komma vidare tror jag att det är viktigt att vård­givare istället stöttas i att våga pröva nya saker, så länge inte patient­säkerheten äventyras, och samtidigt se till att anpassa regleringen efter risknivån. Vi behöver ge möjligheter för vården att enkelt och i liten skala kunna testa nya vård­leveranser, verktyg och tekniker för att snabbt kunna urskilja vad som faktiskt skapar verkligt värde. Här har de digitala aktörerna en viktig roll att spela, men än viktigare är det att även den offentliga vården kommer igång på allvar och ger organisa­tionen möjligheter att utvecklas och förändras.

Utvecklingen går snabbt framåt – frågan är om den går tillräckligt snabbt. Men kanske kommer utgångs­läget på Framtidens sjukvård 2020 vara ett helt annat. Det ska bli spännande att se!