Människan

Ung Cancer: Digitaliserar för medlemmarnas skull

Åsa Söderlund

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Ung Cancer: Digitaliserar för medlemmarnas skull</span>

Ung Cancer är en av de många verksamheter som har utökat sina digitala alternativ under 2020. Fler medlemmar har kunnat träffa en psykolog online och responsen har varit positiv. Organisationen är noga med att påpeka att deras fokus är individen bakom diagnosen, inte effektivisering ur ett resursperspektiv.

Ung Cancer är en stödorga­nisation som riktar sig till unga vuxna som själva drabbats av, eller är närstående till någon som drabbats av, cancer. De erbjuder bland annat olika for­mer av rehabiliteringsinsatser och en plattform för medlem­marna att mötas och utbyta erfarenheter. En viktig insats är samtalsstöd, något som Ung Cancer menar ofta brister i den vanliga vården. Sandra Häggander som är medlemsansvarig på Ung Cancer, berättar:

Vi har länge diskuterat hur vi kan erbjuda våra medlem­mar digitalt stöd. I och med att vi under pandemin inte kan bedriva verksamheten som vanligt håller vi nu på att sjösätta ett par digitala alternativ till våra ordinarie rehabiliteringsinsatser. Genom att exempelvis erbjuda digitala psykologträffar har vi nått ut till fler medlemmar som nu får till­gång till stöd och gemenskap på ett mer tillgängligt sätt. Ini­tiativet har fått positiv respons från våra medlemmar och vi ser fram emot utvärderingen av den första kursen.

Digitalisering utifrån individens behov

Det är inte bara i den egna verksamheten som Ung Cancer ser möjligheter med digitala verktyg. De ser positivt på digitalisering inom hälso­- och sjukvården i stort – om än med vissa reservationer. Ung Cancer understryker till exempel att patienter i större utsträckning bör bjudas in och vara delak­tiga i innovations­- och utform­ningsarbetet för att säkra att utvecklingen formas utifrån individers olika behov.

Innovationspro­jektet minKod

Tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset driver Ung Cancer innovationspro­jektet minKod. Samarbetet undersöker hur sjukvården kan förändras och skapa nya mötesformer för att göra det lättare för tonåringar och unga vuxna att följa behandlingspla­ner och få tillgång till en mer individanpassad vård, berättar Sandra Häggander.

Många av våra medlemmar upplever att varken barn­ eller vuxenvården är anpassade efter deras behov eller livssitua­tion. Exempelvis har våra med­lemmar ett annat informations­behov som ofta inte tillgodoses av vården, som hur en cancer­diagnos påverkar fertilitet och sexualitet. Vi ser att digitala kommunikationslösningar är en del i lösningen för en bättre cancervård av unga, inte minst eftersom många i åldersgruppen är uppvuxna med och vana vid sociala medier och tekniska lösningar. Men för oss är det viktigt att individen bakom diagnosen är i centrum och att digitalisering inte enbart ses som verktyg för effektivisering ur ett resursperspektiv.