<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Hälsocoach online: Klienten gör mycket av jobbet själv</span>

Primärvård

Hälsocoach online: Klienten gör mycket av jobbet själv

Åsa Söderlund

Hälsocoach online möter alla sina klienter digitalt och nyttjar en stor del av funktionaliteten i Visiba Care. Tack vare smarta konfigurationer kan klienten göra mycket av jobbet själv – till exempel boka och boka om möten och fylla i formulär innan mötet. Så att coacherna får mer tid till coachning.

Hälsocoach online är en tjänst tillgängligt för alla invånare i Västra Götaland som är över 16 år gamla. Till dem kommer klienter som vill göra en livsstilsförändring för att förbättra sin hälsa, till exempel äta bättre eller bli av med tobaksberoende.

VGR 211_39263 (1)

Digitalt, för klienternas skull

Idag är Hälsocoach online en helt digital mottagning – alla möten med klienterna sker på distans, genom Västra Götalandsregionens app: Mitt vårdmöte. När verksamheten startade 2017 tog man emot klienter både fysiskt och digitalt, men på klienternas förfrågan blev det fler och fler digitala möten och till slut valde man att enbart erbjuda digitala coachningsprogram.

Det är en väldigt tillgänglig tjänst. Vi når målgrupper digitalt, som vi annars inte skulle nå, till exempel de som bor långt från en hälsocentral där de kan få den här typen av hjälp, människor som inte kan ta ledigt från jobbet och hemmasittare.
– Sofia Nankler, verksamhetschef Hälsocoach online

Alla delar i en plattform

Till en början fick flera olika lösningar kombineras för att få tjänsten att fungera. Men i takt med regionens omställningsarbete till en mer digital vård kunde Hälsocoach online hitta alla delar de behövde i en och samma plattform; Visiba Care. Moa Kuitunen, teamledare på Hälsocoach online, berättar att det blev enklare när de gick in i Mitt vårdmöte. Från att tidigare ha behövt hantera bokning av klienter i ett system, frågeformulär i ett annat och själva klientmötet i ett tredje, är dagens flöde från bokning till möte i det närmaste sömlöst.

Hälsocoach onlineKlienter bokar in nybesök själva

Hälsocoach online låter dessutom klienterna boka sitt första möte på eget initiativ. Det går väl i linje med två av coachingens grundläggande kriterier: att ta ansvar själv och att vara motiverad till att göra en förändring. Det egna ansvaret startar redan vid bokningen.

Genom att klienten själv får välja och boka en tid som passar dem är det större chans att det blir av.
– Moa Kuitunen, teamledare Hälsocoach online

Bokningsbara tider läggs ut

Verksamheten har tagit fram arbetsmallar som styr hur många coachningssamtal man kan ha per dag. Den avsatta tiden för nybesök är till exempel något längre, för att tiden ska räcka till för både formulär och journalföring. Den övervägande delen; 70 %, av mötena är återbesök och resterande 30 % är nybesök. Utifrån vilken typ av möten som bokas, kan man sen anpassa de bokningsbara tiderna.

Enklare ombokning ger resultat

I de fall där klienten redan är i gång med coachingen och behöver boka om sitt besök kan även det enkelt göras via appen eller webbgränsnittet. Med alternativet ”Ombokning av återbesök” kan klienten hitta en ny tid som passar och ansvaret ligger hos dem. Det är en stor vinst för medarbetarna, då ombokningar tidigare var en tids- och energitjuv.

När vi kunde justera klientens gränssnitt och, utifrån besöksorsak, koppla på rätt mötesmallar och låta klienterna själva boka om sina samtal, då slapp vi att jaga och fråga: hallå vill du boka en annan tid?
– Moa Kuitunen, teamledare Hälsocoach online

Extra glädjande är det att Moa och hennes team kan se att fler klienter faktiskt genomför hela cochningsprogrammet tack vare den nya konfigurationen. Tillgängligheten gör skillnad!

Det huvudsakliga arbetsverktyget

Medarbetarna på Hälsocoach online spenderar en stor del av arbetsdagen i Visiba Care. Sofia Nankler, som är verksamhetschef på Hälsocoach online, berättar att plattformen förutom bokningar och digitala möten hjälper dem med möteskalender, formulär och meddelanden. Meddelandefunktionen ersätter mail, eftersom det är en kanal med säker inloggning anpassad för att dela känslig information, dokument eller annat som hör till den personliga coachingen.

Formulären är en del av arbetssättet

Formulär är ett viktigt stöd i arbetet med klienten, för att samla in information och mäta utvecklingen över tid. Som klient hos Hälsocoach online får du en uppföljning tre månader efter coachningsperioden avslutats och ytterligare en efter nio månader, för att se om de nya levnadsvanorna håller i sig. Klienten får alltid fylla i minst fyra formulär; det första inför det första besöket och det sista vid sista uppföljningen. Genom levnadsvaneenkäten som skickas ut inför samtalen och uppföljningssamtalet mäter man upplevd hälsa, rök- och snusvanor, aktivitetsminuter, kostindex samt Audit-C vid dessa tillfällen.

Hälsocoach online flödeHälsovinster – för individen och samhället

Enligt den statistik Hälsocoach online har tagit fram kan de se att 84 % av deras klienter upplever att de nått sina målsättningar med coachningen till mer än hälften. De kan även se att klienterna upplever sin hälsa som bättre under coachningsperioden. Vid start är det 30 % av klienterna som skattar sin hälsa som en sjua eller högre. Vid avslut är det 70 % som skattar sin hälsa sju eller högre. Hälsocoach online har även tagit hjälp med att göra en hälsoekonomisk analys som visar att deras metod är kostnadseffektiv – den hälsoekonomiska modelleringen visar på undvikbara hälso- och sjukvårdskostnader till ett värde av 142 000 kronor per coachad individ. Den besparingen motsvarar vad det kostar att coacha 30 individer till.

Värdefullt för coacher och klienter

Hos Hälsocoach online är fördelarna med en digital vårdplattform tydliga: här samlas tidsbokning, möten, formulär och meddelanden i ett och samma system. Coacherna kan tack vare bokningsfunktionen på webben och i appen lägga mindre tid på bokning och ombokning. Slutligen innebär de digitala mötena större möjligheter för klienterna att påverka när, var och hur de genomför sin coachning, vilket leder till högre engagemang och fler genomförda coachingsprogram.