Tekniken Primärvård

Mer jämlik vård med AI-triage

Maja Andrejic

Att förstå hur man ska tolka patientens information om sina besvär är av högsta vikt för att kunna leverera jämlik vård efter behov. Men detta är inte alltid en enkel uppgift. Alla patienter formulerar sig inte likadant och olika individer inom vården tolkar informationen på olika sätt. Erfarenheter ger bättre kunskap, men faktum är – erfarenheter är ofta lärdomar som vi tagit till oss efter misstag. Vi behöver ett tryggare och snabbare sätt att förstå symtombeskrivningar och vilka potentiella diagnoser de kan kopplas till.
 
Visiba Triage är Visibas AI-baserade lösning för automatiserad anamnes, triage och hänvisning, där patienten beskriver sina symtom och svarar på frågor för att guidas till rätt vård. I verktygets bayesianska nätverk samverkar tusentals noder för att sammanställa, summera och generera ärendets prioritet och potentiella diagnoser.

Idag används Visiba Triage av flera olika regioner och vårdenheter, och som följd finns ett stort och unikt underlag av patienters symtombeskrivningar som ständigt fylls på, valideras och kopplas till diagnoser, för att sedan kunna användas av vårdutövaren som beslutsstöd.
 

I denna föreläsning, som spelades in på Vitalis 2023, beskriver Joel Ellbin som är specialist i allmänmedicin vilka värden datan från automatiserad anamnes och triage, och utvärderingen av den, kan föra med sig.