AI triage med hög medicinsk träffsäkerhet

Visiba Triages jobb är att säkert och effektivt guida patienter till rätt vård i rätt tid. Att lösningen gör ett bra jobb säkerställer vi genom att kontinuerligt utvärdera lösningens träffsäkerhet. Gör den rätt, enligt vårdpersonalen?
Kvinnlig doktor vid datorn

Vad är träffsäker triage?

Vårt medicinska team tittar varje vecka på feedback från vårdpersonal som jobbar i lösningen. Visiba Triage ska göra samma bedömning som vårdpersonal i hög grad och inte övertriagera eller undertriagera mer än människor gör. Att triagemotorns prioriteringsnivå gällande brådskegrad överensstämmer med vårdpersonalens kliniska bedömning, det menar vi är medicinskt träffsäkert!

90,000+

feedback-punkter från vårdpersonal*

Under- och övertriage

Precis som i en traumasituation kan det få konsekvenser att bedöma brådskegraden fel i första linjen. Konsekvensen av undertriage är uppenbar, medan konsekvensen av övertriage kan vara lättare att förbise.
Visiba_icons_illustrations_spara_tid

Undertriage

Undertriage betyder att patienten prioriterats för lågt. Detta vill vi förstås undvika av patientsäkerhetsskäl. Därför är det väldigt vanligt att triagesystem "hellre fäller än friar".
Visiba_icons_illustrations_mer_kontroll

Korrekt triage

Korrekt triage betyder att patienten har tilldelats en prioriteteringsnivå som vårdutövaren håller med om. Det är centralt för att verksamheten ska lita på lösningen och i förlängningen automatisera mer.
Visiba_icons_illustrations_hospital

Övertriage

Övertriage kallas det när patienten får en för hög prioritet, t.ex. "omgående" när det borde varit "kommande vardag". Det kan leda till undanträngningseffekter, som gör att mer brådskande fall försummas.
Utmattad vårdpersonal

Underskatta inte konsekvenserna av övertriagering!

International Health Policy Survey (IHP) som genomförs regelbundet i OECD länderna, senast 2023, visar att 36 procent av de patienter som besöker en akutmottagning i Sverige anser att de hade kunnat behandlas på sin ordinarie mottagning istället. Utifrån det, och utifrån vetskapen om vad ett akutbesök kostar, blir träffsäker triagering en nyckelfråga för att spara på vårdens resurser och vårdpersonalens frustration.

Avlastar vårdsystemet

Visiba Triage har potential att avlasta vården på riktigt, genom att inte skicka patienter till akuten i onödan och i första hand hänvisa patienterna till sin egen vårdcentral, när det är lämpligt. Lösningen övertriagerar från rutin till akut i endast 0,7 % av fallen enligt vårdpersonal.*

0,7 %

två-stegs-övertriagering

Värnar om patientsäkerheten

Att Visiba Triage inte övertriagerar i allt för hög grad betyder inte att lösningen undertriagerar mer än andra system för triage. Lösningen är bra på att inte missa fall som behöver prioriteras omgående; den undertriagerar från akut till rutin i endast 0,2 % av fallen enligt vårdpersonal.*

0,2 %

två-stegs-undertriagering

Hur mäter vi träffsäkerhet?

Joel Ellbin, medicinsk expert på Visiba, förklarar triagemåtten sensitivity, specificity och accuracy samt diagnosmåtten comprehensiveness, M3 och relevance, som vi mäter triagemotorn på.
Joel thumb video

Hur mäter vi träffsäkerhet?

Joel Ellbin, medicinsk expert på Visiba, förklarar triagemåtten sensitivity, specificity och accuracy samt diagnosmåtten comprehensiveness, M3 och relevance, som vi mäter triagemotorn på.
Spela video
*Post-market Clinical Follow-up report: Measuring the accuracy of urgency suggestions from Red Robin (2023), baserad på 21 155 verkliga fall.