Grusstig omringad av åker och solnedgång

Psykologi Specialistvård

PBM: För vissa klienter har digitala besök varit det enda alternativet att kunna träffa en psykolog

Åsa Söderlund

Psykologisk behandling enligt KBT (kognitiv beteendeterapi) förmedlad över internet har blivit allt vanligare och många undersökningar visar att behandlingsformen är lika effektiv som att mötas ”ansikte mot ansikte”. Hur är det då att jobba med KBT i ett digitalt möte och hur upplever klienterna att det fungerar? Vi har pratat med Christer Andemark som är legitimerad psykolog på PBM Executive, en psykologmottagning som inte bara erbjuder behandling via video utan även bedriver egen forskning inom området.

Hur kom det sig att ni började jobba digitalt?

PBM började tidigt använda digitala verktyg, till exempel självskattningsformulär etc. Det är smidigt och tidsbesparande att jobba med dessa digitalt, dessutom utgör de digitala formulären ett bra underlag till utvärderingar och forskning kring vår verksamhet.

Personligen blev jag tidigt involverad i projekt där vi ville utforska digitala möjligheter till att öka tillgänglighet till våra insatser för våra klienter och företagskunder. Passande, då jag själv tidigare arbetat många år som ingenjör inom IT och digitalisering och alltid har varit intresserad av möjligheterna med digital teknik. PBM Online blev resultatet, där våra nyckelord är flexibilitet och tillgänglighet. Vi har mottagningar på både större och mindre orter, men många av våra klienter som remitteras t ex via sjukvårdsförsäkringen kan ju befinna sig var som helst. Vi funderade över hur vi skulle kunna erbjuda våra tjänster över hela landet utan att behöva utbilda och kvalitetssäkra en massa underkonsulter och kom då fram till att det bästa alternativet var att se till att vår egen personal skulle kunna möta klienterna på distans, online. Redan 2015 påbörjade vi förstudier kring passande lösningar för videobesök, och på sikt kom vi fram till att våra behov krävde en egen brandad app. Vi tittade på lite olika lösningar och kom fram till att Visiba erbjöd det bästa alternativet för oss.

 

Den främsta fördelen är egentligen valmöjligheten – att våra klienter kan välja mellan att träffa oss fysiskt eller digitalt.

Vilka typer av problematik kan ni hantera via er digitala mottagning?

Jag skulle säga att vi kan hantera de flesta ärenden inom vårt uppdrag digitalt – framför allt för mild till måttlig problematik. Akuta fall som till exempel akut kris eller fall som medför förhöjd suicidrisk är inte lika lämpliga, då finns både ökad vårdrisk och även att den drabbade personen själv kan vara splittrad och kan få svårt att t ex hantera tekniken.

Personligen möter jag många klienter med arbetsplatsproblem via video. De kommer ofta till oss via företagsavtal eller försäkringsbolag och har ofta stressrelaterade diagnoser, där annan problematik som sömnsvårigheter, nedstämdhet och ångest ofta ingår. Det är viktigt att dessa personer fångas upp tidigt så att problemen bromsas i tid, annars finns en risk att de drabbas av utmattning. Via videobesök ökar vår möjlighet att kunna fånga upp vårdbehov hos klienter i ett tidigare skede, oavsett var klienten i fråga befinner sig.

Förutom behandling av diagnoser jobbar vi också med coachning och ledarskapsutveckling, även det fungerar bra via video.

Vilka behandlingsformer arbetar ni med?

Våra behandlingar bygger på KBT, som i sin tur innefattar en mängd underkategorier, bland annat ACT och kognitiv terapi. Vi arbetar framför allt med samtalsterapi men använder även andra metoder, till exempel Virtual Reality för behandling. Just nu pågår en behandlingsstudie i behandling av talängslan, där klienten exponeras för en virtuell publik för att öva på att hantera olika typer av mottaganden och situationer.

Fungerar KBT via internet lika bra som IRL?

Ja, allt pekar på det! Vi har undersökt detta i ett pilottest, där vi jämförde resultaten mellan dem som träffade våra psykologer ansikte mot ansikte och dem som mötte oss digitalt. Resultaten var ungefär desamma, oavsett om behandlingen skedde på plats eller via video. Genom att vi kodar länkbehandlingar och arbetar med skalor där vi mäter stress, ångest, sömn och andra livskvalitetsmått har vi goda möjligheter att kontinuerligt mäta och jämföra resultaten och kontrollera att kvaliteten håller samma höga nivå.

Vilka är de främsta fördelarna med digitala besök för er på PBM?

De främsta fördelarna för vår verksamhet är att vi får en helt annan räckvidd och kan nå ut till så många fler. Med PBM Online kan vi täcka hela riket, eller förresten hela EU, många av våra klienter jobbar utomlands. Vi fördelar söktrycket jämnare inom PBM och ökar även tillgängligheten, samt breddar och skapar flexibilitet vilket sammantaget bidrar till att även skapa ekonomiskt värde.

För personalen väger flexibiliteten tyngst. Idag sitter de flesta på mottagningen när de jobbar med onlinesamtal, men det finns egentligen inget som hindrar att personalen jobbar hemifrån emellanåt. Många menar också att de digitala besöken blir mer kärnfulla och effektiva än de fysiska.

Vilka är fördelarna för era klienter?

Trösklarna för att söka hjälp sänks och det är enklare att få kontakt, vilket innebär att allt fler kan få hjälp i tid. Det är tidseffektivt och skönt att slippa resa och ta ledigt från jobbet.

Klienterna som deltog i ovan nämnda pilottest menade till och med att digitala besök var det enda alternativet för dem att kunna träffa en psykolog. Vissa bodde långt från en mottagning, andra var på resande fot och hade inte tid att ha en regelbunden psykologkontakt på en fysisk mottagning.

Vi har också hört många säga att det upplevts som enklare att prata om jobbiga saker på distans än öga mot öga. Det blir en extra trygghet att samtala i sin egen trygga hemmiljö. Det blir nästan som ett hembesök!

Men den främsta fördelen är egentligen valmöjligheten – att våra klienter kan välja mellan att träffa oss fysiskt eller digitalt. Alla har ju inte samma behov och önskemål.

Vad är era planer på sikt?

Jag vet att det är många nya spännande funktioner på gång i Visiba Care som kan göra det ännu smidigare att jobba digitalt. Flerpartssamtalen kommer att ge nya möjligheter för till exempel arbetsgivarsamtal, då både klient och chef kan delta via länk. Även parterapi och teamarbete inom PBM underlättas genom digital samverkan. Vårdgivarinitierade meddelanden gör att vi enkelt kan skicka klienterna hemuppgifter digitalt. Men framför allt tror jag att det digitala blir ännu mer naturligt och lättillgängligt när bokning av både fysiska och digitala besök är integrerade i appen. På sikt tror jag att det digitala kan bli utgångspunkten som kompletteras av det fysiska istället för tvärtom, som det är idag.