Specialistvård

Utvecklingen av digitala vårdmöten inom specialistvården

Åsa Söderlund

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Utvecklingen av digitala vårdmöten inom specialistvården</span>

Vi kommer förmodligen att minnas covid-19-pandemin som en av de största kriserna under vår livstid, men förhoppningsvis också som katalysator till en utveckling där digifysisk vård är en självklarhet – för vårdens, patienternas och samhällets skull.

När 2020 började stod primärvården för den största delen av digitala bokningar och vårdbesök i plattformen Visiba Care, både när man tittar på antal mottagningar och antal användare. Men när pandemin kom var det framför allt inom specialistvården vi såg den största förändringen med en enorm tillväxt. Det extrema behovet gjorde att förhållandet ganska snabbt vände till att majoriteten av våra användare nu kommer från specialistvården.

Primärvården ligger steget före

Primärvården såg tidigare än specialistvården hur digitala verktyg kunde hjälpa dem med kapacitets- och tillgänglighetsproblem i deras verksamheter. En smidig första kontakt som erbjuder snabb hjälp vid lindrigare besvär. De privata nätläkarna pushade på och gjorde att även andra verksamheter fick mer bråttom att ta steget att digitalisera. Att digitalisering kan skapa stort värde även inom specialistvården har de flesta varit överens om. Men hur de digitala tjänsterna utnyttjas bäst i olika typer av verksamheter har varit ett relativt outforskat område. Tills nu.

Tillgänglighet för patienten

När möjligheten att träffas fysiskt stängdes ner blev det ännu tydligare att patienter som redan befinner sig i behandling har mycket att vinna på att ha vissa kontakter digitalt. Framför allt handlar det om att erbjuda återbesök och konsultationer via videosamtal, men under pandemin har även rondning och kontakt med anhöriga hanterats med hjälp av digitala verkyg. Fler har öppnat upp för patientinitierade möten och meddelandekonversationer, för att öka tillgängligheten och minska oro.

Stora steg i rätt riktning

Vi har sett många exempel på hur specialistvården anpassat hur de levererar vård. I Region Västerbotten kan patienter få kontakt direkt med Hud och STD-kliniken via meddelanden istället för att behöva vända sig till de fysiska hälsocentralerna. I Västra Götalandsregionen har drygt 400 medarbetare inom habilitering och hälsa utbildats i att ge vård på distans. I Region Värmland har man kunnat avlasta befintlig vårdpersonal genom att låta pensionerade läkare hoppa in och extraknäcka på den digitala mottagningen. Låt oss dra nytta av det fantastiska arbete som gjorts, som vi för två år sedan trodde var omöjligt.

Patienten i fokus

För patienterna är de hälsoekonomiska vinsterna uppenbara. De kan spara timmar genom att slippa onödiga resor och långa väntetider, samtidigt som de undviker infektionsrisk och smitta. De kan lindra sin oro genom att erbjudas nya kontaktvägar, där de kan ställa frågor mellan besöken. Så jobbar till exempel Frisk Spesialist med sin behandling för hälsoskadlig övervikt. Och kanske viktigast av allt – när specialistvården ersätter en del av de fysiska mötena med digitala, frigör de tid och resurser för de patienter som verkligen behöver komma till mottagningen.

Vinsten för vården

På vilket sätt digitala verktyg och digitala processer kan skapa värde för verksamheter inom specialistvården beror förstås på hur organisationen ser ut och vilka effekter man vill uppnå. Ofta handlar det om att komma igång och testa vilka vårdkontakter som kan hanteras digitalt. För det finns både tid och resurser att spara. Till exempel har det visat sig att patienter sällan uteblir från möten de bokat själva (i Visiba Care ligger den genomsnittliga siffran på ca 2 %). De digitala mötena blir dessutom ofta mer fokuserade, vilket gör att tid per patient kan reduceras. Det har vi ett bra exempel på från amningsmottagningen. Vissa möten kan helt flyttas över till en dialog med patienten via asynkrona meddelanden.

För personalen kan digitala möten leda till en minskad stress i vardagen. Istället för att bevaka en telefonsvarare eller försöka nå patienterna via telefon, kan bokningar och avbokningar hanteras digitalt.

Förvalta och utveckla de nya kanalerna

Det må så vara att pandemin tvingade in specialistvården i en digitalisering. Men vi hoppas att den stannar av fri vilja, när vårdutövare och patienter upplever fördelarna och styrkan i ett breddat digifysiskt vårderbjudande. Nästa steg är att arbeta mer förebyggande med digital vård genom ökad tillgänglighet, tätare uppföljningar och kontinuitet genom hela patientresan. Nu måste vi se till att behålla de digitala kontaktytor vi byggt upp och säkerställa att det blir en naturlig och integrerad del i vårdutbudet.